ACORD D’ESTABILITAT – 26/02/2016

D’una banda na Marta Felip Torres, en nom del Grup municipal de Convergència i Unió.

De l’altre en Pere Casellas Borrell en nom del Grup municipal socialista.

De l’altre en Xavier Monfort Peligero, en nom del Grup municipal de Compromís d’esquerres per Figueres

Acorden signar el següent:

PACTE D’ESTABILITAT ENTRE EL GOVERN DE COALICIÓ FORMAT PER CiU I PSC-CP i CExFPEL MANDAT 2015 – 2019

Fruit de les eleccions del passat dia 24 de maig de 2015 en va resultar una composició del consistori de Figueres amb una gran fragmentació, amb set formacions polítiques amb representació, sense que cap d’elles s’acostés a obtenir la majoria absoluta del nombre de regidors. L’aritmètica resultant feia molt difícil,no només que cap grup polític pogués governar en solitari, sinó fins i tot, queamb qualsevol combinació de sumes entre dues formacions s’aconseguís. Davant aquesta situació, els grups municipals de Convergència i Unió (CiU) i del Partit dels Socialistes de Catalunya – Candidatura de Progrés (PSC-CP) varen arribar a un acord que els va permetre formar govern, però sense poder garantir l’estabilitat, objectiu que consideren convenient assolir per tirar endavant l’acció de govern durant el mandat. És per això, que han proposat al grup municipal de Compromís d’Esquerres per Figueres (CExF) l’establiment d’un acord que permeti garantir la governabilitat municipal fins al final del mandat.

CExF considera que el temps de les majories absolutes ha finalitzat i que s’ha obert una nova etapa basada en el diàleg i la conveniència d’aconseguir consensosper a formar governs. Aquesta nova etapa no només no s’ha deconsiderar negativa, sinó que és la millor forma de garantir que les posicions minoritàries puguin influir en l’acció política i que, d’aquesta manera, la representació política s’ajusti millor a la diversitat social i a la pluralitat política. És per això que CExF ha acceptat la proposta d’aprofundir en les possibilitats de col·laborar amb el govern municipal per arribar a un pacte destinat a garantir l’estabilitat del govern de l’Ajuntament de Figueresque permeti afrontar els reptes que el municipi i els seus ciutadans i ciutadanes demanden.

Aquestes converses han permès arribar a l’acord que es transcriu, fonamentat en les mesures i accionsque es detallen i que els signants es comprometen, a través de les seves signatures i nom dels grups municipals que representen, a respectar:

PACTE PRIMER.- COL·LABORACIÓ AMB L’ESTABILITAT DEL GOVERN MUNICIPAL.

CExF no formarà part del govern municipal i, per tant, cap dels seus membres disposarà de cap tipus de dedicació ni parcial ni exclusiva retribuïda.

La participació del regidor del grup municipal o de la persona que aquest designi en les àrees de govern es farà a través de sistemes de col·laboració que es desenvolupin amb cada regidoria responsable de l’àrea respectiva o dels tècnics municipals que n’ostentin la màxima responsabilitat, per tal de poder consensuar la forma, el grau i el calendari d’implementació de les accions que es detallen en el pacte sisè.

CExF es compromet a facilitar, sempre es compleixin les accions proposades al pla de govern, l’aprovació dels pressupostos municipals, l’adopció d’acords relacionats amb les ordenances fiscals i l’aprovació del pla de govern.

Em qualsevol cas, CExF es reserva el sentit del seu vot, en l’adopció d’acords referents als temes següents:

 • Mocions presentades pels grups polítics municipals que es refereixen a política general, tant d’àmbit nacional com estatal.

 • Propostes de planificació urbanística que afectin a infraestructures supramunicipals.

 • Qualsevol acord relatiu a temes en els que el grup municipal de CExF hagi manifestat, en el passat, la seva posició contrària (com per exemple, el procés d’adquisició de l’immoble de l’antic bingo del carrer Sant Pau o l’exclusivitat de l’ús del camp municipal de futbol a la Unió Esportiva Figueres).

 • El projecte de rehabilitació de la Sala Edison.

PACTE SEGON.- DEFINCIÓ I EXECUCIÓ DE LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA

En qualsevol cas, la implementació de les polítiques de participació ciutadana correspondrà establir-les al regidor del grup municipal CExF,qui ostentarà la direcció d’aquestes polítiques i del personal municipal que l’hagi d’executar, tant si es tracta de processos realitzats a través de mitjans propis com a través de contractes d’assessorament o de serveis.

A aquest efecte, durant l’exercici 2017 es crearà un lloc de treball de tècnic en participació ciutadana i transparència a la plantilla de personal de l’Ajuntament, que serà l’encarregat de dur a terme l’acció municipal en aquests camps i que estarà assignada a la regidoria de té atribuïda aquesta funció. Aquest lloc de treball es crearà amb voluntat de permanència per garantir un bon nivell de transparència de l’acció municipal i l’efectivitat de la participació de la ciutadania de Figueres en els afers municipals.

No obstant això, mentre es fan els tràmits necessaris per a crear el lloc de treball i proveir-lo adequadament, es nomenarà un empleat amb caràcter eventual que, durant aquest període transitori, s’ocuparà d’aquestes funcions.

PACTE TERCER.- SISTEMA DE GOVERNANÇA

Els grups municipals signants es comprometen a informar-se entre ells de converses que eventualment es puguin obrir amb altres grups municipals no signants destinades a incrementar el suport a l’acció de govern.

Només podrà ser retribuïda l’assistència als òrgans municipals de govern dels seus membres i, per tant, la participació de regidors en qualitat de convidats en òrgans de govern no donarà dret a cap retribució, dieta o indemnització.

Durant el primer semestre de 2016 es procedirà a revocar els acords de delegació de competències del Ple en la Junta de Govern Local,en els temes de més transcendència pel municipi, amb l’objectiu de fer més participativa la presa de decisions.

Durant el segon semestre de 2016 i amb l’objectiu que tingui efectes a partir del dia 1 de gener de 2017 es revocarà la delegació al Consell Comarcal de l’Alt Empordà de competències relacionades amb habitatge.

PACTE QUART.- COORDINACIÓ I SEGUIMENT DEL PACTE D’ESTABILITAT.

S’establirà una comissió de coordinació, amb les funcions següents:

 • Informació i coordinació de l’acció municipal en general, estigui i o no prevista en la relació detallada del pacte sisè. Aquesta funció està destinada a conèixer, amb la suficient antelació i a consensuar, les propostes de resolució que elaborin els grups que signen el pacte.

 • Interlocució amb les persones responsables de les diferents àrees de govern per tal de poder consensuar la forma, el grau i el calendari d’implementació de les accions que es detallen en el pacte sisè o de les que es puguin acordar més endavant. Això sense perjudici que es puguin establir sistemes directes amb les regidories i els seus tècnics responsables.

 • Seguiment del compliment del present pacte d’estabilitat, determinant el nivell de prioritat de cada acció i el grau de realització. Aquesta funció determinarà el grau de compliment del compromís que s’assumeix amb la signatura d’aquest pacte i, en el cas d’incompliment d’una part, alliberarà a la l’altra part del seu compliment.

El seu funcionament serà el següent:

 • La comissió estarà formada per l’Alcaldessa, el Tinent d’Alcalde primer i el Regidor de CExF o les persones que aquests designin en cada moment. En qualsevol cas, la comissió es reunirà al màxim nivell almenys una vegada cada dos mesos i sempre que un dels membres signants ho demani.

 • Habitualment es reunirà els dilluns de la primera i tercera setmana de cada mes, amb una durada inicial de dues hores que, excepcionalment, podrà ser ampliada.

 • Els grups municipals signants podran fer públics els acords que s’adoptin i les propostes d’acció de govern que plantegin pels mitjans que considerin convenients, llevat pel que fa a acords sobre propostes que s’hagin de sotmetre al Ple, la publicitat de les quals es reservarà a la posició que mantingui cada grup en aquest òrgan. En queden exceptuades i no se’n farà publicitat de forma unilateral, les propostes de resolució que tractin de persones concretes i en puguin afectar l’honor o la intimitat.

En qualsevol cas i en un entorn de lleialtat entre els grups, caldrà visualitzar tant pel que fa als èxits com en la defensa de les decisions més complicades, el treball conjunt dels grups municipals signants.

PACTE CINQUÈ.- MOTIUS D’ALLIBERAMENT DELS COMPROMISOS PACTATS.

Aquest pacte es considerarà rescindit en els casos següents:

 • Per incompliment dels compromisos reflectits en aquest document o dels que s’adoptin en les reunions de la comissió de coordinació i seguiment. Abans però de donar el pacte per trencat, s’intentarà acostar les posicions en conflicte i només en les reunions de coordinació al màxim nivell de representació es podrà donar per trencat el pacte.

 • Pel manteniment en càrrecs de govern de persones que hagin estat objecte d’obertura de procediment abreujat, o judici ordinari o procediment de jurat, en processos relacionats amb la corrupció.

PACTE SISÈ.- EL PLA DE GOVERN MUNICIPAL.

El Pla de govern municipal, actualment en redacció, hauran d’incorporar les accions següents:

1.- Acció basada en la justícia social i la protecció dels sectors més desfavorits de la societat.

1.1 –Cohesió i inclusió social:

1.1.1. Potenciació dels serveis d’assistència social i estudi de l’aplicació d’un programa de treball en el carrer basat en la mediació destinada a l’aplicació de criteris de convivència a nivell de comunitats de veïns.

1.1.2. Millores en el menjador social amb l’objectiu d’arribar a un major nombre d’usuaris i incrementar-ne la seva qualitat.

1.1.3. Creació d’un fons específic destinat a l’emergència social, destinat a garantir els subministraments serveis bàsics.

1.1.4. Política de beques i ajuts amb l’objectiu de permetre d’evitar que els nivell de recursos econòmics dels figuerencs impedeixi el seu accés als serveis que ofereix l’Ajuntament.

1.2 – Política fiscal:

1.2.1. Estudi de l’aplicació de l’IBI progressiu en funció dels valors cadastrals per al proper exercici 2017.

1.2.2. Aplicació de la Tarifació social als serveis culturals, educatius i esportius amb l’objectiu que els beneficis fiscals s’apliquin a les persones que no disposen de mitjans econòmics per a gaudir-ne.

1.2.3. Potenciació dels procediments de sanció a les entitats amb pisos buits especialment si procedeixen de processos d’execució hipotecària, suprimint qualsevol topall econòmic destinat a limitar aquesta acció.

1.2.4. Aplicació del criteri de manca de generació del fet imposable de l’IIVTNU en els supòsits d’execució hipotecària, amb efectes retroactius.

1.3 – Joventut:

1.3.1. Incrementar el percentatge dels ajuts destinats als estudiants que es desplacen en tren mitja distància a Barcelona o a Girona.

1.3.2. Redacció d’un pla de joventut redactat a través d’un procés participatiu que permeti als seus destinataris intervenir en la seva redacció i seguiment de la seva aplicació.

1.3.3. Programar la utilització de l’antiga presó de Figueres com a Hotel d’Entitats per a agrupacions de joves, amb un programa cooperatiu d’autogestió.

1.4 – Gent gran:

1.4.1. Dotació d’una consignació pressupostària anual de 100.000 euros destinada a la reducció de barreres arquitectòniques dels espais i equipaments públics i a l’establiment d’ajuts econòmics a comunitats de veïns que necessitin adaptar els espais comuns a persones amb mobilitat reduïda.

1.5 – Habitatge:

1.5.1. Ampliació de la xarxa d’habitatge social, explorant noves fórmules com el relloguer, amb especial atenció a les necessitats generades per les persones víctimes de la violència de gènere.

1.5.2. Potenciar la tramitació administrativa a través del sistema d’adjudicació que resulti més eficient, destinada a l’adquisició de pisos amb fons procedents del patrimoni del sòl, amb l’objectiu d’aconseguir una mitjana de 8 pisos per any durant els exercicis 2016 a 2019.

2.- Acció basada en fomentar la participació de la ciutadania i la transparència.

2.1 – Participació ciutadana.

2.1.1. Obrir processos de participació previs a la decisió d’actuacions transcendents (planificació urbanística, pressupostos, mobilitat, etc.)

2.1.2. Revisar la composició i els reglaments de funcionament de tots els consells municipals de participació amb l’objectiu que reflectir millor la composició social i potenciar-ne el seu funcionament.

2.1.3. Aprovar, durant l’any 2016, la creació i organització de districtes del municipi de Figueres, consensuada amb la resta de grups polítics municipals.

3.- Acció basada en la sostenibilitat i un espai públic respectuós amb el medi

3.1 – Sostenibilitat:

3.1.1. Polítiques d’estalvi energètica través d’un programa d’aplicació progressiva de substitució de les bombetes dels punts de llum dels equipaments municipals i de la xarxa d’enllumenat públic per bombetes de baix consum que es dotarà pressupostàriament en 150.000 euros anuals.

3.1.2. Instal·lació progressiva en els equipaments públics de sistemes energètics basats en combustibles no contaminants i renovables, amb una dotació pressupostària anual de 150.000 euros.

3.2 – Gestió de residus:

3.2.1. Foment de la reutilització i limitació de les bosses d’un sol ús en els les grans superfícies i el mercat de Figueres.

3.2.2. Programar amb el sector comercial la progressiva eliminació de l’ús de botelles de plàstic i de les capsules de cafè, mitjançant la seva substitució per elements recuperables.

3.2.3. Potenciar la recollida selectiva dels residus i generalitzar i millorar la recollida de la FORM.

3.3 – Mobilitat

3.3.1. Pacificació de la vialitat i ampliació de la xarxa de carril bici destinada a facilitar l’accés en bicicleta i a tots els equipament d’ús públic, amb l’obertura d’un procés participatiu per a estudiar la possibilitat de tancar al trànsit la rambla de Figueres.

3.3.2. Reclamar la immediata posada en funcionament de l’aparcament que gestiona RENFE al costat de l’estació del tren.

3.3.3. Substitució progressiva de la flota de vehicles municipals, inclosos els de transport públic, per vehicles que basin el seu funcionament en carburants que no siguin d’origen mineral, amb el compromís exprés de no autoritzar l’adquisició de nous vehicles que contravinguin aquest objectiu.

3.3.4. Creació d’una comissió composada per tots els grups municipals amb representació i membres de la Conselleria de Territori i Sostenibilitat, amb l’objectiu de trobar una solució definitiva per a la supressió dels passos a nivell de La Salle i de l’Estació del tren i, si s’escau, d’organitzar una campanya comunicativa i de suport a les accions de pressió que la ciutadania de Figueres consideri necessàries organitzar per aconseguir aquest objectiu.

3.4 – Medi natural:

3.4.1. Recuperació de les bases del terrisser i de l’entorn de la presó de Figueres.

3.4.2. Naturalització dels marges de la llera de la riera de Galligans a partir de la plaça el·líptica.

3.4.3. Procurar que l’ús d’espais destinats a l’aparcament de vehicles resultin compatibles amb elements naturals que permetin una integració millor en entorn urbà més amable.

4.- Acció basada en una nova economia socialment responsable, verda i cooperativa.

4.1 – Plans d’ocupació municipal

4.1.1. Organització amb la col·laboració dels Serveis d’Ocupació de Catalunya de plans d’ocupació destinats a la integració laboral dels grups de risc d’exclusió (especialment joves i persones majors de 45 anys aturats de llarga durada).

4.2 – Suport al comerç local i de proximitat.

4.2.1. Consensuar amb les associacions de comerciants les polítiques d’horaris comercials.

4.2.2. Incorporació a les OOFF de bonificacions de les que en puguin gaudir qualsevol empresa de Figueres que generi nous llocs de treball fixos, independentment de la seva magnitud.

PACTE SETÈ.- HABILITACIÓ PRESSUPOSTÀRIA TRANSITÒRIA.

 • En relació a l’acord 2.1.3 s’estableix que al proper ple del dia 3 de març de 2016 s’augmentarà la partida relativa a la creació i organització de districtes fins als 15.000,00 € per tal de poder començar d’immediat la seva implementació.

 • En relació a l’acord 1.4.1 s’estableix que l’augment de la partida que en aquest moment sigui susceptible de destinar-se a la reducció de barreres arquitectòniques espais i equipaments públics i a l’establiment d’ajuts econòmics a comunitats de veïns que necessitin adaptar els espais comuns a persones amb mobilitat reduïda s’augmentarà fins als 100.000,00 €, mitjançant una modificació de crèdit a realitzar dins aquest exercici.

 • En relació al punt 3.1.1 sobre polítiques d’estalvi energètic a través d’un programa d’aplicació progressiva de substitució de les bombetes dels punts de llum dels equipaments municipals i de la xarxa d’enllumenat públic per bombetes de baix consum s’estableix que quedarà subsumida en la renovació de la xarxa que començarà a fer aquest any l’Ajuntament de Figueres.

 • En relació al punt 3.1.2 sobre instal·lació progressiva en els equipaments públics de sistemes energètics basats en combustibles no contaminants i renovables, s’estableix que s’arribarà en cada exercici a la quantitat de 150.000, sigui a través de mitjans propis o aliens, per tant en aquest exercici es realitzarà la dotació corresponent mitjançant modificació de crèdit en la quantia que manqui per arribar al topall un cop sumades les quantitats que directament o indirecta destinarà l’Ajuntament a aquest concepte.

Figueres, 26 de febrer de 2016

(l’arxiu en format PDF) acordCEXF_CiU_PSC

Un pensament sobre “ACORD D’ESTABILITAT – 26/02/2016

Els comentaris estan tancats.