MOCIÓ PER DECLARAR “FIGUERES CIUTAT AMIGA DELS CIRCS SENSE ANIMALS”

MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE COMPROMÍS D’ESQUERRES PER FIGUERES PER DECLARAR “FIGUERES CIUTAT AMIGA DELS CIRCS SENSE ANIMALS”
A Figueres es desenvolupa anualment, des de l’any 2012, un Festival de Circ que es projecta a nivell internacional. En algunes edicions, l’organització del Festival ha programat espectacles amb animals, com en aquesta última, que ha exhibit un amb gossos i un altre amb gats. Som conscients de la importància d’aquest esdeveniment en la construcció de la imatge de Figueres difosa mundialment. Aquesta any, el Festival s’han convertit en un acte polèmic per aquest motiu i ha generat molta oposició d’entitats defensores dels animals, com el PACMA, LIBERA! I altres col·lectius i ciutadans. 

A Catalunya, la llei 22/2015, del 29 de juliol, de modificació de l’article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, prohibeix expressament els espectacles de circ amb animals que pertanyen a la fauna salvatge, prenent com a antecedents els més de 100 municipis que ha havien aprovat mocions en aquest sentit. La Llei catalana també estén el seu àmbit d’aplicació als animals que no pertanyen a la fauna salvatge i en relació als altres animals utilitzats als circs, la disposició final primera de la llei 22/2015, ordena al Govern a crear l’Observatori d’avaluació de l’ús d’animals en circs, que tindrà representants dels àmbits científic i acadèmic de l’etologia, la veterinària i la zoologia, els col·legis professionals d’advocats i de veterinaris, els circs i les entitats de protecció dels animals. No obstant això,, l’Observatori d’avaluació de l’ús d’animals en circs encara no s’ha creat, però això no ha de ser obstacle per tal que l’Ajuntament de Figueres faci complir les seves ordenances.
Els dies 8 i 22 d’octubre de 2014, van tenir lloc al Parlament de Catalunya, les compareixences dels experts en contra i a favor de la proposició de llei, respectivament. Durant aquest tràmit parlamentari, tots els compareixents van coincidir des del punt de vista legal i científic que no es podia discriminar de la prohibició als animals que no pertanyen a la fauna salvatge. Així, després d’escoltar la part científica, va ser notori que si la natura no va excloure als animals domèstics del sofriment, tampoc podien els humans excloure’ls de la protecció legal. Amb caràcter previ a l’aprovació de la proposició de Llei per modificar l’article 6 del text refós de la llei de protecció dels animals, el Consell de Garanties Estatutàries de Catalunya va emetre per unanimitat el Dictamen 11/2015 sobre la proposició de llei, segons el qual la iniciativa legal “respon a una finalitat legítima com és la protecció dels animals”, “alhora que també s’orienta a transmetre a la ciutadania i especialment als infants un missatge educatiu basat en el valor del respecte envers els éssers vius”. 

A Figueres, des de l’oposició s’ha instat l’ajuntament a obrir un expedient informatiu per determinar si s’ha contravingut l’article 39.3.A.c de l’ordenança municipal de tinença d’animals, que considera una falta molt greu “l’ús d’animals en espectacles, si l’espectacle els pot ocasionar sofriment, pot fer que siguin objecte de burles o tractaments antinaturals o pot ferir la sensibilitat de les persones que el contemplen”. També s’han afegit a aquesta demanda les Comissions de Protecció dels Drets dels Animals (CPDA’s) dels Col·legis d’Advocats catalans, que han sol·licitat a l’Ajuntament de Figueres que faci complir aquesta ordenança. 

Essent a més, que a Figueres, el Festival Internacional de Circ ha finalitzat el conveni que tenia signat amb aquest Ajuntament. Que hi ha en projecte el Museu del Circ que entre altres activitats ofereix espectacles de circ uns mesos a l’any. Davant d’un projecte que se’ns presenta com “d’excel·lència”, que requereix d’una forta dotació de recursos immobles i financers d’origen públic, creiem convenient, a falta d’una Llei catalana que s’ha de desplegar, avançar cap a una posició clara que no generi situacions ambigües respecte de la defensa i protecció dels animals, ni a situacions negatives, pel mateix fet, sobre la imatge que es transmet de Figueres a través dels mitjans de comunicació i les xarxes socials.

Així doncs, sent que:

Actualment i des de fa anys, estem presenciant una creixent sensibilització de la societat sobre la necessitat de protegir i respectar els animals i evitar el seu patiment innecessari. Aquest creixent interès ha de reflectir-se en els progressos per adaptar-se a aquests canvis, que si bé vénen impulsats per principis ètics i morals de no infligir patiment als animals, proporcionen paral·lelament beneficis en el benestar humà i en la col·lectivitat.

Els animals, com a éssers que senten i amb uns drets naturals a viure d’acord amb les seves característiques biològiques i necessitats etològiques que impedeixen la seva utilització per a finalitats recreatives i de diversió pels humans, han de ser defensats pel conjunt de la societat i especialment per les institucions.

És voluntat de la societat en general fomentar els valors de respecte a la natura i als éssers vius, la cura del medi ambient en totes les seves formes i l’educació basada en el respecte i la convivència responsable amb els animals. 

Per tot l’exposat, 

El Grup Municipal de Compromís d’Esquerres per Figueres, proposa al Ple municipal l’adopció dels següents 

ACORDS: 

PRIMER.- Manifestar el compromís de l’Ajuntament de Figueres amb els principis ètics, socials i mediambientals i amb el respecte a no causar patiment a les persones ni als animals. 

SEGON.- Declarar Figueres ciutat amiga dels circs sense animals.

TERCER.- Adaptar les ordenances municipals per tal de no permetre la instal·lació ni exhibició a la ciutat de Figueres d’espectacles de circ amb animals.

QUART.- Introduir els compromisos d’aquesta declaració a les ordenances municipals que corresponguin. 

CINQUÈ.- Instar el Parlament de Catalunya a crear l’Observatori d’avaluació de l’ús d’animals en circs i que tingui en consideració aquesta moció i els documents que s’esmenten.

SISÈ.- Notificar aquest acord a la comissió de Territori i Sostenibilitat del Parlament de Catalunya, a l’associació AnimaNaturalis, a LIBERA!, a la Fundació Franz Weber, al PACMA, a les CPDA’s, a totes les entitats que programen espectacles de circ i a qui es consideri adient.