MOCIÓ PER DECLARAR “FIGUERES CIUTAT AMIGA DELS CIRCS SENSE ANIMALS”

MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE COMPROMÍS D’ESQUERRES PER FIGUERES PER DECLARAR “FIGUERES CIUTAT AMIGA DELS CIRCS SENSE ANIMALS”
A Figueres es desenvolupa anualment, des de l’any 2012, un Festival de Circ que es projecta a nivell internacional. En algunes edicions, l’organització del Festival ha programat espectacles amb animals, com en aquesta última, que ha exhibit un amb gossos i un altre amb gats. Som conscients de la importància d’aquest esdeveniment en la construcció de la imatge de Figueres difosa mundialment. Aquesta any, el Festival s’han convertit en un acte polèmic per aquest motiu i ha generat molta oposició d’entitats defensores dels animals, com el PACMA, LIBERA! I altres col·lectius i ciutadans. 

A Catalunya, la llei 22/2015, del 29 de juliol, de modificació de l’article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, prohibeix expressament els espectacles de circ amb animals que pertanyen a la fauna salvatge, prenent com a antecedents els més de 100 municipis que ha havien aprovat mocions en aquest sentit. La Llei catalana també estén el seu àmbit d’aplicació als animals que no pertanyen a la fauna salvatge i en relació als altres animals utilitzats als circs, la disposició final primera de la llei 22/2015, ordena al Govern a crear l’Observatori d’avaluació de l’ús d’animals en circs, que tindrà representants dels àmbits científic i acadèmic de l’etologia, la veterinària i la zoologia, els col·legis professionals d’advocats i de veterinaris, els circs i les entitats de protecció dels animals. No obstant això,, l’Observatori d’avaluació de l’ús d’animals en circs encara no s’ha creat, però això no ha de ser obstacle per tal que l’Ajuntament de Figueres faci complir les seves ordenances.
Els dies 8 i 22 d’octubre de 2014, van tenir lloc al Parlament de Catalunya, les compareixences dels experts en contra i a favor de la proposició de llei, respectivament. Durant aquest tràmit parlamentari, tots els compareixents van coincidir des del punt de vista legal i científic que no es podia discriminar de la prohibició als animals que no pertanyen a la fauna salvatge. Així, després d’escoltar la part científica, va ser notori que si la natura no va excloure als animals domèstics del sofriment, tampoc podien els humans excloure’ls de la protecció legal. Amb caràcter previ a l’aprovació de la proposició de Llei per modificar l’article 6 del text refós de la llei de protecció dels animals, el Consell de Garanties Estatutàries de Catalunya va emetre per unanimitat el Dictamen 11/2015 sobre la proposició de llei, segons el qual la iniciativa legal “respon a una finalitat legítima com és la protecció dels animals”, “alhora que també s’orienta a transmetre a la ciutadania i especialment als infants un missatge educatiu basat en el valor del respecte envers els éssers vius”. 

A Figueres, des de l’oposició s’ha instat l’ajuntament a obrir un expedient informatiu per determinar si s’ha contravingut l’article 39.3.A.c de l’ordenança municipal de tinença d’animals, que considera una falta molt greu “l’ús d’animals en espectacles, si l’espectacle els pot ocasionar sofriment, pot fer que siguin objecte de burles o tractaments antinaturals o pot ferir la sensibilitat de les persones que el contemplen”. També s’han afegit a aquesta demanda les Comissions de Protecció dels Drets dels Animals (CPDA’s) dels Col·legis d’Advocats catalans, que han sol·licitat a l’Ajuntament de Figueres que faci complir aquesta ordenança. 

Essent a més, que a Figueres, el Festival Internacional de Circ ha finalitzat el conveni que tenia signat amb aquest Ajuntament. Que hi ha en projecte el Museu del Circ que entre altres activitats ofereix espectacles de circ uns mesos a l’any. Davant d’un projecte que se’ns presenta com “d’excel·lència”, que requereix d’una forta dotació de recursos immobles i financers d’origen públic, creiem convenient, a falta d’una Llei catalana que s’ha de desplegar, avançar cap a una posició clara que no generi situacions ambigües respecte de la defensa i protecció dels animals, ni a situacions negatives, pel mateix fet, sobre la imatge que es transmet de Figueres a través dels mitjans de comunicació i les xarxes socials.

Així doncs, sent que:

Actualment i des de fa anys, estem presenciant una creixent sensibilització de la societat sobre la necessitat de protegir i respectar els animals i evitar el seu patiment innecessari. Aquest creixent interès ha de reflectir-se en els progressos per adaptar-se a aquests canvis, que si bé vénen impulsats per principis ètics i morals de no infligir patiment als animals, proporcionen paral·lelament beneficis en el benestar humà i en la col·lectivitat.

Els animals, com a éssers que senten i amb uns drets naturals a viure d’acord amb les seves característiques biològiques i necessitats etològiques que impedeixen la seva utilització per a finalitats recreatives i de diversió pels humans, han de ser defensats pel conjunt de la societat i especialment per les institucions.

És voluntat de la societat en general fomentar els valors de respecte a la natura i als éssers vius, la cura del medi ambient en totes les seves formes i l’educació basada en el respecte i la convivència responsable amb els animals. 

Per tot l’exposat, 

El Grup Municipal de Compromís d’Esquerres per Figueres, proposa al Ple municipal l’adopció dels següents 

ACORDS: 

PRIMER.- Manifestar el compromís de l’Ajuntament de Figueres amb els principis ètics, socials i mediambientals i amb el respecte a no causar patiment a les persones ni als animals. 

SEGON.- Declarar Figueres ciutat amiga dels circs sense animals.

TERCER.- Adaptar les ordenances municipals per tal de no permetre la instal·lació ni exhibició a la ciutat de Figueres d’espectacles de circ amb animals.

QUART.- Introduir els compromisos d’aquesta declaració a les ordenances municipals que corresponguin. 

CINQUÈ.- Instar el Parlament de Catalunya a crear l’Observatori d’avaluació de l’ús d’animals en circs i que tingui en consideració aquesta moció i els documents que s’esmenten.

SISÈ.- Notificar aquest acord a la comissió de Territori i Sostenibilitat del Parlament de Catalunya, a l’associació AnimaNaturalis, a LIBERA!, a la Fundació Franz Weber, al PACMA, a les CPDA’s, a totes les entitats que programen espectacles de circ i a qui es consideri adient.

Anuncis

Compromís d’Esquerres demana a l’Ajuntament que obri expedient al circ pels espectacles amb animals

Vol que es determini si el Festival del Circ ha contravingut l’ordenança municipal de tinença d’animals

Presenta de nou la moció per declarar Figueres “ciutat amiga dels circs sense animals”

Davant de les queixes i les denúncies públiques del PACMA i altres col.lectius sobre l’ús d’animals domèstics en espectacles del Festival del Circ que se celebra aquests dies a Figueres, Compromís d’Esquerres ha demanat a l’Ajuntament que obri un expedient informatiu per assegurar que s’ha complert amb l’Ordenança municipal de tinença d’Animals.


Compromís d’Esquerres considera que es podria haver contravingut aquesta normativa, aprovada pel ple l’any 2001, que considera un falta molt greu “L’ús d’animals en espectacles, si l’espectacle els pot ocasionar sofriment, pot fer que siguin objecte de burles o tractaments antinaturals o pot ferir la sensibilitat de les persones que el contemplen”. Així ho recull en l’article 39.3.A.c aquesta ordenança. Per tot això, aquest matí, el regidor de Compromís, Òscar Vergés, ha presentat a registre una instància sol.licitant que s’iniciï l’obertura d’aquest expedient.

En el mateix sentit de la queixa sobre l’ús d’animals ens espectacles a Figueres, el regidor Òscar Vergés ha anunciat que portarà al proper ple la moció per declarar Figueres ciutat amiga dels circs sense animals. Aquesta moció ja es va presentar al ple del mes de desembre de l’any 2011, i va ser rebutjada per la majoria absoluta del ple, a mans de CiU, primer amb Santi Vila, i també el mes d’abril de 2013, amb Marta Felip d’alcaldessa.

Compromís d’Esquerres demana mantenir en bon estat les Basses del Terrisser 

Vergés vol millorar-ne l’ús públic i que es netegi periòdicament l’entorn per evitar l’acumulació de deixalles
Compromís d’Esquerres per Figueres demanarà al govern que actuï per mantenir en bon estat la zona humida de les Basses del Terrisser i el seu entorn, “ja que es troba ple de deixalles, sobretot en la zona d’accés, brossa, cartutxos de caça, bosses de plàstic i runa” afirma el regidor Òscar Vergés. Proposa que s’actuï periòdicament per netejar i recollir els residus escampats, i s’estudiï com impedir l’accés de vehicles perquè no es malmeti l’entorn d’aquest espai natural, recollit a l’Inventari de zones humides de Catalunya. Vergés ha reconegut la feina dels regidors d’ICV Richard Elelman i Xavier Monfort en la protecció d’aquest espai, “que va començar el 2006 quan van entrar la petició a l’Ajuntament”, així com les actuacions que han impulsat posteriorment els regidors Pere Giró i Francesc Cruanyes.

El regidor de Compromís vol que millori l’ús públic que es fa d’aquest espai i de la diversitat i els valors naturals que s’hi troben. Per això proposarà al govern de Figueres que es facin les gestions necessàries amb la Generalitat de Catalunya, implicant l’Incasòl i els departaments de Justícia i Agricultura, per posar calendari a les actuacions que s’han anat proposant des de que van ser protegides. “S’ha demanat que s’elaborin estudis acurats de les basses i els seus valors naturals i paisatgístics, fem-los”, també que s’estudiï la idoneïtat de la regulació com a Zona d’Aprofitament Comú, i la incidència real d'”unes activitats com la caça que comporten bona part de les deixalles que s’hi troben, i això, a més de la seguretat del centre penitenciari, també xoca amb les activitats pedagògiques que s’hi poden realitzar”, lamenta Vergés. Així mateix, veu necessari valorar de nou i calendaritzar les actuacions previstes al Pla Director Urbanístic (PDSUF) per condicionar tota l’àrea des del castell de Sant Ferran fins a les basses del Terrisser, desenvolupant un passeig que encara preveu la restauració de l’aqüeducte damunt de l’AP7. Un altre dels plantejaments que proposen des de Compromís i es coneix que s’han fet consultes, és sobre la necessitat d’aquirir les basses als seus propietaris, “encara que no és una prioritat d’entre totes les actuacions que cal fer”.

Amb motiu del Dia Mundial de les Zones Humides, el passat dijous, 2 de febrer, Compromís ha organitzat avui dissabte, dia 4, una caminada pedagògica des del Castell de Sant Ferran fins a les basses del Terrisser. El biòleg Josep Maria Dacosta ha conduït la caminada, que ha comptat amb més d’una vintena de participants, i ha explicat les característiques geològiques de la plana empordanesa, els valors del paisatge i dels elements naturals, a més d’una explicació històrica i natural de les basses del Terrisser. Dacosta ha detallat també les actuacions que està desenvolupant l’Ajuntament de Figueres al voltant del castell per protegir la silene sennenii, una planta endèmica de l’Empordà.

Compromís d’Esquerres proposa unir esforços per fer un govern alternatiu a Figueres

 • Vergés admet que el pacte d’estabilitat amb CiU i PSC queda invalidat

Davant l’anunci, aquest matí, del cessament dels regidors del grup socialista del govern municipal de Figueres, el regidor de Compromís d’Esquerres, Òscar Vergés, ha donat per “invalidat” l’acord d’estabilitat assolit el mes de febrer de l’any passat amb els dos grups que fins ara formaven el govern, CiU i PSC. “Ja no té sentit aquest pacte d’estabilitat

Vergés ha enviat un missatge a tots els grups polítics, especialment als grups d’esquerra, per unir esforços i posar la voluntat necessària per constituir un nou govern. “Reclamem a la resta de forces de l’ajuntament que facin un esforç per fer un govern alternatiu i així poder superar aquest atzucac i tirar endavant amb els reptes de ciutat

El regidor de Compromís creu que la falta d’acord entre CiU i el PSC sobre els plecs de clàusules de la nova contracta de residus i neteja viària, i sobre el pressupost per al 2017 -i també la negativa a parlar-ne amb Compromís- dóna la imatge de la poca capacitat d’entesa, i de voluntat de diàleg i de negociació per mantenir els acords i els compromisos “no ja entre els socis de govern, sinó amb la resta de grups de l’ajuntament i amb la ciutadania”. En aquest sentit, el regidor creu que el govern “no ha donat prou mostres de confiança per resoldre les disputes internes, que no ha sigut prou clar i no ha sabut negociar els temes importants” les darreres setmanes.

Vergés va més enllà i per això assegura que cal un nou govern sòlid i amb voluntat d’impulsar i executar els projectes de ciutat que necessiten ser aprovats, començant pel nou servei de la recollida d’escombraries per als propers anys, i el pressupost per al 2017 “que destini les partides econòmiques adequades per afrontar les necessitats d’habitatge i emergència social, com ja vam demanar fa unes setmanes”. El regidor de Compromís afirma que des de la confluència que representa es veu necessari teixir una alternativa al govern de Convergència “que entengui la pluralitat d’opinions representades a l’ajuntament” i amb la capacitat de prioritzar i gestionar eficientment els projectes i actuacions que estan compromesos o pendents de finalitzar.

Compromís d’Esquerres per Figueres reclama més despesa social per revertir la situació de risc de pobresa

“Les demandes socials de Compromís són innegociables”
El regidor i portaveu de Compromís d’Esquerres per Figueres (CExF), Òscar Vergés, ha demanat als socis del govern de Figueres, CiU i PSC, “que es posin d’acord en les partides a reduir si volen comptar amb el suport del nostre grup, perquè les nostres propostes de cohesió social són innegociables”. 

En aquest sentit, Vergés ha recordat que existeix un pacte d’estabilitat anunciat, i signat aviat farà un any, com un gir a l’esquerra de les polítiques municipals, i que des de la formació ecosocialista encara no s’ha entrat en la negociació del pressupost per a aquest any 2017. No obstant la tensió dels darrers dies, habitual en moments de negociació del pressupost, el regidor de Compromís d’Esquerres veu fora de lloc la discussió dins del govern “tret de que ja contemplin aprovar aquests pressupostos sense comptar amb nosaltres”. Així ho assegura el portaveu de Compromís, que reclama més despesa social per revertir la situació de risc de pobresa i considera “estèril discutir si hi ha d’haver 300.000€ més -com demana el grup socialista- quan nosaltres hem presentat propostes socials que requereixen més de mig milió d’euros. Crec que el govern hauria de posar l’energia a decidir quines despeses corrents són prioritàries i quines no, i buscar recursos per cobrir les necessitats fonamentals de Figueres” 

Objectius pel 2017

Compromís d’Esquerres ha presentat avui les prioritats polítiques del grup municipal i del partit per a aquest any 2017. Amb l’objectiu d’impulsar i executar els acords del pacte d’estabilitat i els compromisos adquirits pel govern aquest any passat, Vergés té clar quins són els puntals per al grup municipal: “la cohesió social -amb la implantació de les mesures acordades i la dotació econòmica adequada al pressupost- i la participació ciutadana, que s’haurà de desplegar al llarg d’aquest anys si es vol aconseguir posar en funcionament els consells de barri i els pressupostos participatius”. Vergés assenyala que les propostes de Compromís per al pressupost de 2017 contemplen una inversió i unes despeses de 2,3 milions d’euros, dels quals 515.000€ -corresponents a despesa en cohesió social- considera “innegociables” per mantenir l’acord d’estabilitat amb el govern.

El regidor de Compromís ha exposat les prioritats per al grup municipal, aquells aspectes clau per la ciutat a més de la cohesió social, com les infraestructures i la mobilitat, la dinamització econòmica, i el medi ambient i la sostenibilitat. “La primera activitat que farem en aquesta línia és reclamar l’adquisició de les Basses del Terrisser, i hem organitzat una sortida el dia 2 de febrer, Dia Mundial de les Zones Humides. Al llarg d’aquests primers mesos “assentarem el calendari i les bases per desenvolupar els punts que vam incloure en l’acord d’estabilitat”, assegura Vergés. Així mateix, Compromís té previst per aquest any tot un seguit d’activitats divulgatives, de debat i de formació per donar més visibilitat a la feina del partit.

Compromís d’Esquerres per Figueres reclama que govern i sindicats reprenguin la negociació i no s’aixequin sense arribar a un acord

El regidor i portaveu de Compromís d’Esquerres per Figueres (CExF), Òscar Vergés, ha demanat al govern de Figueres i als sindicats convocants de la vaga que segueixin negociant per arribar a un acord que acabi amb l’aturada dels serveis de recollida de residus, neteja viària, manteniment de l’enllumenat públic i de parcs i jardins del municipi. Així mateix, també reclama un clima de predisposició a acostar posicions. Des de CExF es demana que ambdues parts s’asseguin de nou a negociar, “perquè no s’ha esgotat el marge per arribar a un acord positiu” i que se centrin en els punts no resolts de la negociació. Vergés creu “imprescindible que govern i sindicats reprenguin ja mateix la negociació -sobre els convenis i les condicions laborals dels treballadors d’Ecoserveis que passaran a l’empresa municipal amb la nova contracta- i que no s’aixequin sense arribar a un acord”

Contenidors plens en el primer dia de vaga

Compromís d’Esquerres també vol que govern i sindicats expliquin amb claredat, punt per punt, a la ciutadania per què hi ha una vaga a Figueres, quins són els punts de desacord, i com es pensa resoldre si la negociació segueix estancada.

 “Confiem amb que s’arribarà a una solució davant de les reivindicacions dels treballadors, respectant els seus drets però també garantint l’eficiència d’uns serveis bàsics per a la ciutat i la seva sostenibilitat econòmica”. Pel que fa a la vaga, Vergés assegura que, de mantenir-se gaires dies, perjudicarà tota la ciutadania i les parts implicades, però que potser servirà per conscienciar la ciutadania de la importància de reduir la generació de residus, i de la necessitat de millorar la separació de les diferents fraccions de residus municipals.

Compromís d’Esquerres per Figueres vol que es faci seguiment i difusió de les mocions aprovades pel Ple de l’Ajuntament

El regidor de Compromís d’Esquerres per Figueres, Òscar Vergés, presenta una moció perquè l’Ajuntament de Figueres millori la transparència en el compliment de les mocions aprovades en els plens municipals.

Enllaç a la moció (PDF)

El grup municipal de Compromís d’Esquerres demanarà -al proper ple ordinari- que els grups polítics i la ciutadania rebin la informació sobre el desenvolupament i el compliment dels acords que s’aproven amb les mocions presentades al Ple. El regidor recorda que les mocions són compromisos que s’han de complir per no perdre credibilitat institucional. D’aprovar-se aquesta moció, el govern informarà del grau de compliment de les mocions a la Junta de Portaveus amb una periodicitat trimestral, i al Ple anualment.

La moció de Compromís també insta a que es publiquin al web municipal, des d’inici del mandat, totes les mocions aprovades i el seu estat de compliment. Vergés assenyala també que “les mocions que presentem els grups polítics han de figurar a l’ordre del dia dels plens, com vam acordar tots els membres de la Junta de Portaveus el passat mes de novembre” i que tot plegat donarà major transcendència a l’activitat política dels representants electes, inclòs el govern.

El regidor de Compromís assegura que aquest pas millorarà la transparència i l’accés a la informació que genera l’activitat del Ple: “ara la pàgina web municipal publica l’activitat política amb alguns dèficits, no n’hi ha prou amb publicar linealment les actes i els ordres del dia del Ple, sinó que ha d’haver-hi una jerarquització, i que sigui tan completa com es pugui. És important avançar en aquests aspectes per quan tinguem desenvolupats els òrgans i les eines de participació ciutadana”.

 

Mocions que presentem al proper ple (1 de desembre)

Al ple de l’Ajuntament de Figueres del mes de desembre presentem dues mocions: una sobre la necessitat d’analitzar el preu del lloguer i evitar els preus abusius, i l’altra sobre la reivindicació d’uns pressupostos socials de país (que actualment s’estan tramitant al Parlament de Catalunya) i una fiscalitat progressiva.

MOCIÓ DEL GRUP DE COMPROMÍS D’ESQUERRES PER FIGUERES RELATIVA AL LLOGUER ABUSIU

Segons dades del Consell General del Poder Judicial, en el primer trimestre del 2016 s’han produït 2.449 desnonaments per lloguer a Catalunya, 27 al dia, situació provocada tant per la crisi econòmica que ens assetja, on moltes persones i famílies no disposen d’ingressos per una vida digna, com per l’espiral inflacionista i especulativa del mercat de lloguer.

D’altra banda, els preus dels lloguers d’habitatges s’incrementen de forma significativa – i molt per damunt del mercat mitjà de lloguer- en ciutats com Barcelona i d’altres centres turístics per raó de la pressió dels apartaments turístics -legals o il·legals- i en general per raó del retorn a les temptacions de l’especulació immobiliària, que es veu afavorida per les lleis liberalitzadores dels arrendaments urbans que possibiliten terminis de lloguer molt curts, la qual cosa provoca una gran inestabilitat residencial.

Front a aquesta pressió del mercat dels arrendaments urbans, els llogaters es veuen afectats en els seus ingressos per la precarització laboral i la congelació o reducció de salaris, el que fa que s’incrementi el nombre de persones i famílies que estan afectades d’exclusió residencial, és a dir que tot i treballar no poden trobar lloguers assequibles.

Tenint molt present l’esclat de la bombolla del mercat hipotecari, on la ciutadania ha internalitzat els seus costos, i per tal d’evitar repetir aquest drama, urgeix actuar en el mercat de lloguer per tal que aquest doni satisfacció a les necessitats de la ciutadania amb major risc d’exclusió residencial, de forma immediata, i a la llarga per tothom, de manera que les persones i famílies treballadores de totes les edats i condicions, puguin continuar vivint a la ciutat o el poble i no es vegin expulsades.

La situació del mercat de lloguer lliure al nostre país és especialment alarmant, doncs hi ha molts pocs habitatges disponibles, i especialment el parc d’habitatge públic de lloguer és molt reduït en comparació a països del nostre entorn. Així, tot i que es millorin i ampliïn les polítiques del parc social d’habitatge i d’habitatge protegit -públic o privat- així com les ajudes al pagament de lloguers i de mobilització d’habitatge buit, cal combinar-ho amb una política que ens permeti estabilitzar els preus del mercat de lloguer i facilitar-ne l’accés a tots els sectors socials amb una mínima renda disponible, que no necessàriament s’han de veure acollits al règim de lloguer social o assistencial.

Atès que els veïns i veïnes dels barris amb rendes més baixes han de realitzar un major esforç econòmic per pagar el lloguer, més d’un 25% d’ingressos front el 12% d’ingressos que es destinen a pagar el lloguer als barris amb rentes més elevades.

Atès que el 90% dels desnonaments dels pobles i ciutats es produeixen als barris populars i estan relacionats amb la impossibilitat de les unitats familiars de fer front al pagament del lloguer. I que tanmateix, la Llei d’emergència habitacional de Catalunya no preveu cap mesura orientada a impedir lloguers abusius.

Atès que les ciutats europees amb majors tensions entre el preu del lloguer i el nivell de rendes de la població disposen de normatives orientades a impedir “lloguers abusius”.

Atès que l’existència d’un mercat de lloguer assequible i que atorgui estabilitat als llogaters és clau per al bon ús dels habitatges, per facilitar la creació de llocs de treball i per impedir l’expulsió del veïnat.

En virtut d’aquestes consideracions, el grup municipal de Compromís d’Esquerres per Figueres proposa al Ple l’adopció dels següent

ACORDS

Estudiar i analitzar el mercat de lloguer a Figueres i les necessitats existents, i reforçar si s’escau, la dotació de recursos econòmics a les famílies empadronades a la ciutat que es trobin en situació de risc de pobresa i que no poden atendre el pagament del lloguer.

Instar el govern de l’Estat a que reguli el mercat privat de lloguer impedint increments indiscriminats en el preu dels lloguers per evitar noves bombolles immobiliàries, o en el seu cas, què doti d’autonomia i capacitat als ajuntaments per vincular la pujada del preu dels lloguers amb el nivell de rendes de la població i les característiques de l’habitatge i del barri.

Instar al govern de l’Estat a que derogui aquelles modificacions de la llei d’arrendaments urbans de l’any 2013, clarament restrictives per als drets dels arrendataris.

Instar el govern de la Generalitat a què la futura Llei de Mesures de Protecció del Dret a l’Habitatge inclogui la definició de lloguer abusiu, entès com: el lloguer de finca urbana destinada a habitatge habitual amb una renda que suposi per l’arrendatari un esforç econòmic superior al 30% dels ingressos mitjans de les llars del municipi on s’ubica l’habitatge, sempre i quan l’habitatge hagi estat inscrit, o sigui susceptible d’inscripció en el Registre d’habitatges buits i d’habitatges ocupats sense títol habilitant, estigui situat en una àrea de tanteig i retracte dels apartats 1 i 2 de l’article 15 de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge. Tanmateix, es considerarà abusiu el lloguer, per grans tenidors d’habitatges i als que siguin propietat de fons de titulització d’actius, i en els casos de transmissions d’accions o participacions de societats mercantils dedicades majoritàriament a la promoció o gestió de patrimonis immobiliaris.

Incorporar a la llei del dret a l’habitatge una nova infracció greu consistent en la “concertació de lloguers abusius” definit en els termes descrits anteriorment.

Traslladar els presents acords al govern de l’Estat espanyol, als grups polítics del Congrés i Senat, al Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, als grups polítics del Parlament de Catalunya i a les entitats municipalistes de Catalunya

RS_habitatge

 

MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE COMPROMÍS D’ESQUERRES PER FIGUERES PER UNS PRESSUPOSTOS SOCIALS I UNA FISCALITAT PROGRESSIVA

Els darrers estudis realitzats al nostre país ens indiquen que la situació de pobresa, no s’ha redreçat, malgrat les crides a l’optimisme basades en un presumpte creixement econòmic, que en cap cas està comportant millores en les condicions materials de vida per a la majoria de la ciutadania. Sens dubte les xifres més colpidores són de pobresa entre els menors de 16 anys, avui a Catalunya hi viuen  492.000 infants en risc de pobresa, un 7,2% més que l’any 2008. La taxa AROPE ens indica que a Catalunya el 23’5 % de la població es troba en risc de pobresa i d’exclusió social, més de 1 milió i mig de persones.   

La realitat és que patim una situació d’emergència social que s’expressa a través d’unes dades molt alarmants causades per l’atur, la precarietat dels llocs de treball de nova creació i per la consolidació de les retallades en drets socials i laborals.

També ens indiquen que, a més a més de  pobresa i risc d’exclusió social, s’incrementen les desigualtats i apunten a una cronificació de la pobresa severa:

A Catalunya :

 • Hi ha 603.600 persones a l’atur, de les quals el 58,3% corresponen a atur de llarga durada. Només el 27,8% de les persones en atur rep algun tipus de prestació.
 • Hi ha 218.000 llars catalanes on tots els seus membres són a l’atur.
 • Hi ha 103.000 famílies que viuen sense ingressos
 • S’ha incrementat la taxa de risc de pobresa en el treball ja que l’11,7% de les persones que treballen a Catalunya cobren salaris per sota del llindar del risc de pobresa
 • 43 famílies desnonades cada dia i 480.000 pisos buits.
 • Un 8,7% de la població no pot escalfar casa seva.

Tanmateix, la societat catalana és cada vegada més desigual. Es dóna una creixent polarització social: els rics són cada vegada més rics, els pobres cada vegada més pobres, i les classes populars i treballadores s’afebleixen. En xifres, el 20% de la població més rica acumula 6,5 vegades més recursos que el 20% més pobre.  Això no havia estat mai així ja que abans de la crisi i de les retallades, els nivells de desigualtat a Catalunya eren inferiors a la mitjana europea.

La desigualtat i la manca de polítiques públiques per fer-hi front augmenten la vulnerabilitat entre els col·lectius que ja ho patien: les dones, especialment les que tenen cura dels seus fills, les persones migrades, les persones  joves que ja no és que no es puguin emancipar sinó que estem assistint al seu exili per manca d’oportunitats laborals.

Constatem doncs, que la crisi no està afectant-nos per igual a totes les catalanes i catalans. Hi ha un clar biaix que s’explica, no per la crisi sinó perquè aprofitant-la s’ha apostat per l’aplicació de retallades en polítiques socials i  d’una  fiscalitat injusta que ha beneficiat  a qui més te . A Catalunya les rendes altes paguen menys impostos que les rendes baixes com indica el tram autonòmic de l’IRPF, Catalunya manté una pressió fiscal més baixa que la mitjana de comunitats autònomes per a les rendes superiors a 100.000 euros. Fins a nou autonomies tenen uns tipus d’IRPF més alts per a les rendes superiors a 100.000 euros. Per contra, les rendes catalanes més baixes si que pateixen una pressió fiscal dos punts més alta que la mitjana autonòmica. Catalunya és, amb diferència, la comunitat on paguen més IRPF: en el tram autonòmic de rendes fins a 20.000 euros el tipus ascendeix al 12%.  En  termes generals la pressió fiscal a Catalunya és del 31,8%, a Espanya del 32,4 i a la UE-28 del 39,1%.

A la vegada, la despesa en protecció social sobre el PIB és a Catalunya (21,0%) inferior a la de Espanya (25,5%) i queda molt per sota de la Unió Europea (28,6%).  

En aquest context, els Ajuntaments han estat i són el dic de contenció que ha permès aturar els impactes de la crisi sobre les persones i han abordat les situacions de  pobresa a través d’uns Serveis Socials, avui desbordats, i aplicant amb valentia plans de rescat social destinats als col·lectius de risc social. Actuacions molt sovint en la soledat institucional amb l’objectiu de cobrir els drets fonamentals de les persones en situació de risc d’exclusió: el dret a l’alimentació, el dret a l’habitatge, el dret a l’educació, el dret al treball i el dret a l’autonomia personal i a la salut. Per contra la resposta per part del Govern català a les necessitats de la població més vulnerable no són prou adequades, ni suficients.

S’evidencia doncs una manca d’equitat en el repartiment dels costos socials i institucionals de la crisi i cal redreçar-ho.

En aquest context social la necessitat de l’aprovació de la llei de la Renda Garantida de Ciutadania adquireix un caràcter de prioritat, d’aquí deriva el seu caràcter de mandat al Parlament, i d’obligació inexcusable per al govern de la Generalitat com a mesura estructural i urgent.

Volem una Catalunya on la vida sigui digna de ser viscuda on les necessitats bàsiques estiguin cobertes i garantides per drets i amb pressupost.

En virtut d’aquestes consideracions, el grup de Compromís d’Esquerres per Figueres  proposa al ple els següents

Acordem:

 1. Exigir al Govern de la Generalitat que en els pressupostos del 2017 es presenti un projecte de Reforma fiscal per canviar la política fiscal actual injusta i generadora de desigualtat per una fiscalitat justa i progressiva amb l’objectiu que qui més te més pagui, orientat a assolir un sistema fiscal més just i progressiu que permeti ampliar els recursos fiscals propis per atacar l’emergència social i la desigualtat a partir de:
 1. Modificació del tram autonòmic de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques amb l’objectiu de reduir els tipus mínims, suavitzar els tipus de les rendes mitjanes i incrementar els tipus de les rendes més altes.
 2. Modificació de l’Impost de Successions i Donacions per a retornar als nivells d’ingressos del 2008, a partir d’una reducció significativa i selectiva dels beneficis fiscals derivats de la normativa catalana.
 3. Modificació de l’Impost de Patrimoni, establert en el Decret Llei 7/2012, per tal que gravi de manera més intensa els grans patrimonis com a pas previ i transitori a l’establiment d’un Impost de grans fortunes.
 4. Millora de les figures impositives i de la seva capacitat de recaptació pel que fa referència a la imposició mediambiental, amb una especial incidència en el desenvolupament de les previsions de la Llei de Finançament del Transport Públic de Catalunya.
 5. Revisar els diversos beneficis fiscals que aplica la Generalitat i eliminar aquells que són clarament regressius.
 6. Millorar la gestió tributària amb relació a l’impost sobre els habitatges buits establert per la Llei 14/2015.
 7. Recuperar l’impost sobre dipòsits bancaris, definit per la Llei 4/2014, de 4 d’abril, de l’impost sobre els dipòsits en les entitats de crèdit.
 8. Aprovar la llei de la Renda Garantida de Ciutadania per a la seva implementació durant el 2017 i que el pressupostos 2017 incloguin partida suficient per a la seva aplicació efectiva.
 9. Traslladar els presents acords al Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda, els grups polítics del Parlament de Catalunya i les entitats municipalistes de Catalunya.

RS_rendagarantida

Figueres consumirà energia 100% renovable als equipaments i l’enllumenat públics

 • El ple de l’ajuntament aprova contractar una empresa subministradora d’energia 100% renovable i d’economia social
 • L’Ajuntament promourà l’energia renovable als habitatges en situació de pobresa energètica
 • Compromís d’Esquerres per Figueres havia presentat dues mocions al ple municipal d’ahir: una sobre l’adopció d’un model energètic just, sostenible, i participatiu; i una altra sobre la tarifació social

El regidor de Compromís d’Esquerres per Figueres (CexF), Òscar Vergés, ha celebrat que des d’ara l’Ajuntament de Figueres s’enfoqui a assolir un model energèticament sostenible en tots els camps, tant pel que fa al consum de la ciutat com a la promoció de l’energia renovable entre la ciutadania. “Com ja han fet altres municipis, no podem quedar desconnectats d’aquesta dinàmica i hem d’avançar progressivament cap a un consum d’origen renovable i de forma responsable als edificis municipals i a l’enllumenat públics”. Vergés ha reconegut el treball del govern, a través de l’àrea de Medi Ambient que duu el regidor Francesc Cruanyes, amb la imminent instal·lació de calderes de biomassa (ahir també s’aprovava la instal·lació d’una caldera a la llar d’infants municipal Els Pins) i l’ha instat a recuperar els projectes de producció i consum d’energia renovable a Figueres.

A més de la contractació d’energia renovable per als equipaments i l’enllumenat públics, l’Ajuntament informarà i facilitarà que els titulars de contractes de llum a qui ofereix suport econòmic per afrontar les factures puguin migrar els seus contractes cap a cooperatives de consum i producció d’energies renovables.Amb la moció aprovada al ple d’ahir també s’insta a estudiar fórmules de participació entre l’Ajuntament i cooperatives de consum i producció d’energies netes per combatre el canvi climàtic.


Tarifació social

L’altra moció que presentava CExF al ple d’ahir dijous (4 d’agost), sobre la tarifació social, va ser aprovada per unanimitat. Compromís proposava endegar un sistema de tarifació social sobre els preus públics municipals dels serveis, els equipaments i les activitats de la ciutat.

Així, de cara a les ordenances fiscals de 2017, es convocarà aquest proper mes de setembre una comissió mixta formada per representants polítics i tècnics. Aquesta comissió s’encarregarà de valorar quins serveis i equipaments públics incorporen els criteris de renda, i també de redactar un Reglament que determini com s’aplica per tal d’afavorir aquells figuerencs i figuerenques que tenen dificultats econòmiques per accedir-hi. El portaveu del grup municipal ja havia manifestat que “la voluntat és que al final del mandat arribem a aplicar-ho al màxim de serveis i activitats que es fan a la ciutat”.