Compromís d’Esquerres per Figueres reclama més despesa social per revertir la situació de risc de pobresa

“Les demandes socials de Compromís són innegociables”
El regidor i portaveu de Compromís d’Esquerres per Figueres (CExF), Òscar Vergés, ha demanat als socis del govern de Figueres, CiU i PSC, “que es posin d’acord en les partides a reduir si volen comptar amb el suport del nostre grup, perquè les nostres propostes de cohesió social són innegociables”. 

En aquest sentit, Vergés ha recordat que existeix un pacte d’estabilitat anunciat, i signat aviat farà un any, com un gir a l’esquerra de les polítiques municipals, i que des de la formació ecosocialista encara no s’ha entrat en la negociació del pressupost per a aquest any 2017. No obstant la tensió dels darrers dies, habitual en moments de negociació del pressupost, el regidor de Compromís d’Esquerres veu fora de lloc la discussió dins del govern “tret de que ja contemplin aprovar aquests pressupostos sense comptar amb nosaltres”. Així ho assegura el portaveu de Compromís, que reclama més despesa social per revertir la situació de risc de pobresa i considera “estèril discutir si hi ha d’haver 300.000€ més -com demana el grup socialista- quan nosaltres hem presentat propostes socials que requereixen més de mig milió d’euros. Crec que el govern hauria de posar l’energia a decidir quines despeses corrents són prioritàries i quines no, i buscar recursos per cobrir les necessitats fonamentals de Figueres” 

Objectius pel 2017

Compromís d’Esquerres ha presentat avui les prioritats polítiques del grup municipal i del partit per a aquest any 2017. Amb l’objectiu d’impulsar i executar els acords del pacte d’estabilitat i els compromisos adquirits pel govern aquest any passat, Vergés té clar quins són els puntals per al grup municipal: “la cohesió social -amb la implantació de les mesures acordades i la dotació econòmica adequada al pressupost- i la participació ciutadana, que s’haurà de desplegar al llarg d’aquest anys si es vol aconseguir posar en funcionament els consells de barri i els pressupostos participatius”. Vergés assenyala que les propostes de Compromís per al pressupost de 2017 contemplen una inversió i unes despeses de 2,3 milions d’euros, dels quals 515.000€ -corresponents a despesa en cohesió social- considera “innegociables” per mantenir l’acord d’estabilitat amb el govern.

El regidor de Compromís ha exposat les prioritats per al grup municipal, aquells aspectes clau per la ciutat a més de la cohesió social, com les infraestructures i la mobilitat, la dinamització econòmica, i el medi ambient i la sostenibilitat. “La primera activitat que farem en aquesta línia és reclamar l’adquisició de les Basses del Terrisser, i hem organitzat una sortida el dia 2 de febrer, Dia Mundial de les Zones Humides. Al llarg d’aquests primers mesos “assentarem el calendari i les bases per desenvolupar els punts que vam incloure en l’acord d’estabilitat”, assegura Vergés. Així mateix, Compromís té previst per aquest any tot un seguit d’activitats divulgatives, de debat i de formació per donar més visibilitat a la feina del partit.

Compromís d’Esquerres per Figueres reclama que govern i sindicats reprenguin la negociació i no s’aixequin sense arribar a un acord

El regidor i portaveu de Compromís d’Esquerres per Figueres (CExF), Òscar Vergés, ha demanat al govern de Figueres i als sindicats convocants de la vaga que segueixin negociant per arribar a un acord que acabi amb l’aturada dels serveis de recollida de residus, neteja viària, manteniment de l’enllumenat públic i de parcs i jardins del municipi. Així mateix, també reclama un clima de predisposició a acostar posicions. Des de CExF es demana que ambdues parts s’asseguin de nou a negociar, “perquè no s’ha esgotat el marge per arribar a un acord positiu” i que se centrin en els punts no resolts de la negociació. Vergés creu “imprescindible que govern i sindicats reprenguin ja mateix la negociació -sobre els convenis i les condicions laborals dels treballadors d’Ecoserveis que passaran a l’empresa municipal amb la nova contracta- i que no s’aixequin sense arribar a un acord”

Contenidors plens en el primer dia de vaga

Compromís d’Esquerres també vol que govern i sindicats expliquin amb claredat, punt per punt, a la ciutadania per què hi ha una vaga a Figueres, quins són els punts de desacord, i com es pensa resoldre si la negociació segueix estancada.

 “Confiem amb que s’arribarà a una solució davant de les reivindicacions dels treballadors, respectant els seus drets però també garantint l’eficiència d’uns serveis bàsics per a la ciutat i la seva sostenibilitat econòmica”. Pel que fa a la vaga, Vergés assegura que, de mantenir-se gaires dies, perjudicarà tota la ciutadania i les parts implicades, però que potser servirà per conscienciar la ciutadania de la importància de reduir la generació de residus, i de la necessitat de millorar la separació de les diferents fraccions de residus municipals.

Compromís d’Esquerres per Figueres vol que es faci seguiment i difusió de les mocions aprovades pel Ple de l’Ajuntament

El regidor de Compromís d’Esquerres per Figueres, Òscar Vergés, presenta una moció perquè l’Ajuntament de Figueres millori la transparència en el compliment de les mocions aprovades en els plens municipals.

Enllaç a la moció (PDF)

El grup municipal de Compromís d’Esquerres demanarà -al proper ple ordinari- que els grups polítics i la ciutadania rebin la informació sobre el desenvolupament i el compliment dels acords que s’aproven amb les mocions presentades al Ple. El regidor recorda que les mocions són compromisos que s’han de complir per no perdre credibilitat institucional. D’aprovar-se aquesta moció, el govern informarà del grau de compliment de les mocions a la Junta de Portaveus amb una periodicitat trimestral, i al Ple anualment.

La moció de Compromís també insta a que es publiquin al web municipal, des d’inici del mandat, totes les mocions aprovades i el seu estat de compliment. Vergés assenyala també que “les mocions que presentem els grups polítics han de figurar a l’ordre del dia dels plens, com vam acordar tots els membres de la Junta de Portaveus el passat mes de novembre” i que tot plegat donarà major transcendència a l’activitat política dels representants electes, inclòs el govern.

El regidor de Compromís assegura que aquest pas millorarà la transparència i l’accés a la informació que genera l’activitat del Ple: “ara la pàgina web municipal publica l’activitat política amb alguns dèficits, no n’hi ha prou amb publicar linealment les actes i els ordres del dia del Ple, sinó que ha d’haver-hi una jerarquització, i que sigui tan completa com es pugui. És important avançar en aquests aspectes per quan tinguem desenvolupats els òrgans i les eines de participació ciutadana”.

 

Mocions que presentem al proper ple (1 de desembre)

Al ple de l’Ajuntament de Figueres del mes de desembre presentem dues mocions: una sobre la necessitat d’analitzar el preu del lloguer i evitar els preus abusius, i l’altra sobre la reivindicació d’uns pressupostos socials de país (que actualment s’estan tramitant al Parlament de Catalunya) i una fiscalitat progressiva.

MOCIÓ DEL GRUP DE COMPROMÍS D’ESQUERRES PER FIGUERES RELATIVA AL LLOGUER ABUSIU

Segons dades del Consell General del Poder Judicial, en el primer trimestre del 2016 s’han produït 2.449 desnonaments per lloguer a Catalunya, 27 al dia, situació provocada tant per la crisi econòmica que ens assetja, on moltes persones i famílies no disposen d’ingressos per una vida digna, com per l’espiral inflacionista i especulativa del mercat de lloguer.

D’altra banda, els preus dels lloguers d’habitatges s’incrementen de forma significativa – i molt per damunt del mercat mitjà de lloguer- en ciutats com Barcelona i d’altres centres turístics per raó de la pressió dels apartaments turístics -legals o il·legals- i en general per raó del retorn a les temptacions de l’especulació immobiliària, que es veu afavorida per les lleis liberalitzadores dels arrendaments urbans que possibiliten terminis de lloguer molt curts, la qual cosa provoca una gran inestabilitat residencial.

Front a aquesta pressió del mercat dels arrendaments urbans, els llogaters es veuen afectats en els seus ingressos per la precarització laboral i la congelació o reducció de salaris, el que fa que s’incrementi el nombre de persones i famílies que estan afectades d’exclusió residencial, és a dir que tot i treballar no poden trobar lloguers assequibles.

Tenint molt present l’esclat de la bombolla del mercat hipotecari, on la ciutadania ha internalitzat els seus costos, i per tal d’evitar repetir aquest drama, urgeix actuar en el mercat de lloguer per tal que aquest doni satisfacció a les necessitats de la ciutadania amb major risc d’exclusió residencial, de forma immediata, i a la llarga per tothom, de manera que les persones i famílies treballadores de totes les edats i condicions, puguin continuar vivint a la ciutat o el poble i no es vegin expulsades.

La situació del mercat de lloguer lliure al nostre país és especialment alarmant, doncs hi ha molts pocs habitatges disponibles, i especialment el parc d’habitatge públic de lloguer és molt reduït en comparació a països del nostre entorn. Així, tot i que es millorin i ampliïn les polítiques del parc social d’habitatge i d’habitatge protegit -públic o privat- així com les ajudes al pagament de lloguers i de mobilització d’habitatge buit, cal combinar-ho amb una política que ens permeti estabilitzar els preus del mercat de lloguer i facilitar-ne l’accés a tots els sectors socials amb una mínima renda disponible, que no necessàriament s’han de veure acollits al règim de lloguer social o assistencial.

Atès que els veïns i veïnes dels barris amb rendes més baixes han de realitzar un major esforç econòmic per pagar el lloguer, més d’un 25% d’ingressos front el 12% d’ingressos que es destinen a pagar el lloguer als barris amb rentes més elevades.

Atès que el 90% dels desnonaments dels pobles i ciutats es produeixen als barris populars i estan relacionats amb la impossibilitat de les unitats familiars de fer front al pagament del lloguer. I que tanmateix, la Llei d’emergència habitacional de Catalunya no preveu cap mesura orientada a impedir lloguers abusius.

Atès que les ciutats europees amb majors tensions entre el preu del lloguer i el nivell de rendes de la població disposen de normatives orientades a impedir “lloguers abusius”.

Atès que l’existència d’un mercat de lloguer assequible i que atorgui estabilitat als llogaters és clau per al bon ús dels habitatges, per facilitar la creació de llocs de treball i per impedir l’expulsió del veïnat.

En virtut d’aquestes consideracions, el grup municipal de Compromís d’Esquerres per Figueres proposa al Ple l’adopció dels següent

ACORDS

Estudiar i analitzar el mercat de lloguer a Figueres i les necessitats existents, i reforçar si s’escau, la dotació de recursos econòmics a les famílies empadronades a la ciutat que es trobin en situació de risc de pobresa i que no poden atendre el pagament del lloguer.

Instar el govern de l’Estat a que reguli el mercat privat de lloguer impedint increments indiscriminats en el preu dels lloguers per evitar noves bombolles immobiliàries, o en el seu cas, què doti d’autonomia i capacitat als ajuntaments per vincular la pujada del preu dels lloguers amb el nivell de rendes de la població i les característiques de l’habitatge i del barri.

Instar al govern de l’Estat a que derogui aquelles modificacions de la llei d’arrendaments urbans de l’any 2013, clarament restrictives per als drets dels arrendataris.

Instar el govern de la Generalitat a què la futura Llei de Mesures de Protecció del Dret a l’Habitatge inclogui la definició de lloguer abusiu, entès com: el lloguer de finca urbana destinada a habitatge habitual amb una renda que suposi per l’arrendatari un esforç econòmic superior al 30% dels ingressos mitjans de les llars del municipi on s’ubica l’habitatge, sempre i quan l’habitatge hagi estat inscrit, o sigui susceptible d’inscripció en el Registre d’habitatges buits i d’habitatges ocupats sense títol habilitant, estigui situat en una àrea de tanteig i retracte dels apartats 1 i 2 de l’article 15 de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge. Tanmateix, es considerarà abusiu el lloguer, per grans tenidors d’habitatges i als que siguin propietat de fons de titulització d’actius, i en els casos de transmissions d’accions o participacions de societats mercantils dedicades majoritàriament a la promoció o gestió de patrimonis immobiliaris.

Incorporar a la llei del dret a l’habitatge una nova infracció greu consistent en la “concertació de lloguers abusius” definit en els termes descrits anteriorment.

Traslladar els presents acords al govern de l’Estat espanyol, als grups polítics del Congrés i Senat, al Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, als grups polítics del Parlament de Catalunya i a les entitats municipalistes de Catalunya

RS_habitatge

 

MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE COMPROMÍS D’ESQUERRES PER FIGUERES PER UNS PRESSUPOSTOS SOCIALS I UNA FISCALITAT PROGRESSIVA

Els darrers estudis realitzats al nostre país ens indiquen que la situació de pobresa, no s’ha redreçat, malgrat les crides a l’optimisme basades en un presumpte creixement econòmic, que en cap cas està comportant millores en les condicions materials de vida per a la majoria de la ciutadania. Sens dubte les xifres més colpidores són de pobresa entre els menors de 16 anys, avui a Catalunya hi viuen  492.000 infants en risc de pobresa, un 7,2% més que l’any 2008. La taxa AROPE ens indica que a Catalunya el 23’5 % de la població es troba en risc de pobresa i d’exclusió social, més de 1 milió i mig de persones.   

La realitat és que patim una situació d’emergència social que s’expressa a través d’unes dades molt alarmants causades per l’atur, la precarietat dels llocs de treball de nova creació i per la consolidació de les retallades en drets socials i laborals.

També ens indiquen que, a més a més de  pobresa i risc d’exclusió social, s’incrementen les desigualtats i apunten a una cronificació de la pobresa severa:

A Catalunya :

 • Hi ha 603.600 persones a l’atur, de les quals el 58,3% corresponen a atur de llarga durada. Només el 27,8% de les persones en atur rep algun tipus de prestació.
 • Hi ha 218.000 llars catalanes on tots els seus membres són a l’atur.
 • Hi ha 103.000 famílies que viuen sense ingressos
 • S’ha incrementat la taxa de risc de pobresa en el treball ja que l’11,7% de les persones que treballen a Catalunya cobren salaris per sota del llindar del risc de pobresa
 • 43 famílies desnonades cada dia i 480.000 pisos buits.
 • Un 8,7% de la població no pot escalfar casa seva.

Tanmateix, la societat catalana és cada vegada més desigual. Es dóna una creixent polarització social: els rics són cada vegada més rics, els pobres cada vegada més pobres, i les classes populars i treballadores s’afebleixen. En xifres, el 20% de la població més rica acumula 6,5 vegades més recursos que el 20% més pobre.  Això no havia estat mai així ja que abans de la crisi i de les retallades, els nivells de desigualtat a Catalunya eren inferiors a la mitjana europea.

La desigualtat i la manca de polítiques públiques per fer-hi front augmenten la vulnerabilitat entre els col·lectius que ja ho patien: les dones, especialment les que tenen cura dels seus fills, les persones migrades, les persones  joves que ja no és que no es puguin emancipar sinó que estem assistint al seu exili per manca d’oportunitats laborals.

Constatem doncs, que la crisi no està afectant-nos per igual a totes les catalanes i catalans. Hi ha un clar biaix que s’explica, no per la crisi sinó perquè aprofitant-la s’ha apostat per l’aplicació de retallades en polítiques socials i  d’una  fiscalitat injusta que ha beneficiat  a qui més te . A Catalunya les rendes altes paguen menys impostos que les rendes baixes com indica el tram autonòmic de l’IRPF, Catalunya manté una pressió fiscal més baixa que la mitjana de comunitats autònomes per a les rendes superiors a 100.000 euros. Fins a nou autonomies tenen uns tipus d’IRPF més alts per a les rendes superiors a 100.000 euros. Per contra, les rendes catalanes més baixes si que pateixen una pressió fiscal dos punts més alta que la mitjana autonòmica. Catalunya és, amb diferència, la comunitat on paguen més IRPF: en el tram autonòmic de rendes fins a 20.000 euros el tipus ascendeix al 12%.  En  termes generals la pressió fiscal a Catalunya és del 31,8%, a Espanya del 32,4 i a la UE-28 del 39,1%.

A la vegada, la despesa en protecció social sobre el PIB és a Catalunya (21,0%) inferior a la de Espanya (25,5%) i queda molt per sota de la Unió Europea (28,6%).  

En aquest context, els Ajuntaments han estat i són el dic de contenció que ha permès aturar els impactes de la crisi sobre les persones i han abordat les situacions de  pobresa a través d’uns Serveis Socials, avui desbordats, i aplicant amb valentia plans de rescat social destinats als col·lectius de risc social. Actuacions molt sovint en la soledat institucional amb l’objectiu de cobrir els drets fonamentals de les persones en situació de risc d’exclusió: el dret a l’alimentació, el dret a l’habitatge, el dret a l’educació, el dret al treball i el dret a l’autonomia personal i a la salut. Per contra la resposta per part del Govern català a les necessitats de la població més vulnerable no són prou adequades, ni suficients.

S’evidencia doncs una manca d’equitat en el repartiment dels costos socials i institucionals de la crisi i cal redreçar-ho.

En aquest context social la necessitat de l’aprovació de la llei de la Renda Garantida de Ciutadania adquireix un caràcter de prioritat, d’aquí deriva el seu caràcter de mandat al Parlament, i d’obligació inexcusable per al govern de la Generalitat com a mesura estructural i urgent.

Volem una Catalunya on la vida sigui digna de ser viscuda on les necessitats bàsiques estiguin cobertes i garantides per drets i amb pressupost.

En virtut d’aquestes consideracions, el grup de Compromís d’Esquerres per Figueres  proposa al ple els següents

Acordem:

 1. Exigir al Govern de la Generalitat que en els pressupostos del 2017 es presenti un projecte de Reforma fiscal per canviar la política fiscal actual injusta i generadora de desigualtat per una fiscalitat justa i progressiva amb l’objectiu que qui més te més pagui, orientat a assolir un sistema fiscal més just i progressiu que permeti ampliar els recursos fiscals propis per atacar l’emergència social i la desigualtat a partir de:
 1. Modificació del tram autonòmic de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques amb l’objectiu de reduir els tipus mínims, suavitzar els tipus de les rendes mitjanes i incrementar els tipus de les rendes més altes.
 2. Modificació de l’Impost de Successions i Donacions per a retornar als nivells d’ingressos del 2008, a partir d’una reducció significativa i selectiva dels beneficis fiscals derivats de la normativa catalana.
 3. Modificació de l’Impost de Patrimoni, establert en el Decret Llei 7/2012, per tal que gravi de manera més intensa els grans patrimonis com a pas previ i transitori a l’establiment d’un Impost de grans fortunes.
 4. Millora de les figures impositives i de la seva capacitat de recaptació pel que fa referència a la imposició mediambiental, amb una especial incidència en el desenvolupament de les previsions de la Llei de Finançament del Transport Públic de Catalunya.
 5. Revisar els diversos beneficis fiscals que aplica la Generalitat i eliminar aquells que són clarament regressius.
 6. Millorar la gestió tributària amb relació a l’impost sobre els habitatges buits establert per la Llei 14/2015.
 7. Recuperar l’impost sobre dipòsits bancaris, definit per la Llei 4/2014, de 4 d’abril, de l’impost sobre els dipòsits en les entitats de crèdit.
 8. Aprovar la llei de la Renda Garantida de Ciutadania per a la seva implementació durant el 2017 i que el pressupostos 2017 incloguin partida suficient per a la seva aplicació efectiva.
 9. Traslladar els presents acords al Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda, els grups polítics del Parlament de Catalunya i les entitats municipalistes de Catalunya.

RS_rendagarantida

Figueres consumirà energia 100% renovable als equipaments i l’enllumenat públics

 • El ple de l’ajuntament aprova contractar una empresa subministradora d’energia 100% renovable i d’economia social
 • L’Ajuntament promourà l’energia renovable als habitatges en situació de pobresa energètica
 • Compromís d’Esquerres per Figueres havia presentat dues mocions al ple municipal d’ahir: una sobre l’adopció d’un model energètic just, sostenible, i participatiu; i una altra sobre la tarifació social

El regidor de Compromís d’Esquerres per Figueres (CexF), Òscar Vergés, ha celebrat que des d’ara l’Ajuntament de Figueres s’enfoqui a assolir un model energèticament sostenible en tots els camps, tant pel que fa al consum de la ciutat com a la promoció de l’energia renovable entre la ciutadania. “Com ja han fet altres municipis, no podem quedar desconnectats d’aquesta dinàmica i hem d’avançar progressivament cap a un consum d’origen renovable i de forma responsable als edificis municipals i a l’enllumenat públics”. Vergés ha reconegut el treball del govern, a través de l’àrea de Medi Ambient que duu el regidor Francesc Cruanyes, amb la imminent instal·lació de calderes de biomassa (ahir també s’aprovava la instal·lació d’una caldera a la llar d’infants municipal Els Pins) i l’ha instat a recuperar els projectes de producció i consum d’energia renovable a Figueres.

A més de la contractació d’energia renovable per als equipaments i l’enllumenat públics, l’Ajuntament informarà i facilitarà que els titulars de contractes de llum a qui ofereix suport econòmic per afrontar les factures puguin migrar els seus contractes cap a cooperatives de consum i producció d’energies renovables.Amb la moció aprovada al ple d’ahir també s’insta a estudiar fórmules de participació entre l’Ajuntament i cooperatives de consum i producció d’energies netes per combatre el canvi climàtic.


Tarifació social

L’altra moció que presentava CExF al ple d’ahir dijous (4 d’agost), sobre la tarifació social, va ser aprovada per unanimitat. Compromís proposava endegar un sistema de tarifació social sobre els preus públics municipals dels serveis, els equipaments i les activitats de la ciutat.

Així, de cara a les ordenances fiscals de 2017, es convocarà aquest proper mes de setembre una comissió mixta formada per representants polítics i tècnics. Aquesta comissió s’encarregarà de valorar quins serveis i equipaments públics incorporen els criteris de renda, i també de redactar un Reglament que determini com s’aplica per tal d’afavorir aquells figuerencs i figuerenques que tenen dificultats econòmiques per accedir-hi. El portaveu del grup municipal ja havia manifestat que “la voluntat és que al final del mandat arribem a aplicar-ho al màxim de serveis i activitats que es fan a la ciutat”.

Compromís d’Esquerres vol impulsar la tarifació social als serveis públics de Figueres

El grup municipal de Compromís d’Esquerres per Figueres presenta una moció, al proper ple de l’ajuntament, perquè s’aprovi un sistema de tarifació social sobre els preus públics municipals dels serveis, equipaments i activitats de la ciutat.
“D’aprovar-se aquesta moció, suposarà un pas més cap a una societat més justa i menys desigual davant l’accés als serveis públics que ofereix l’ajuntament” assegura el regidor Òscar Vergés. Així mateix, confirma que així es dóna llum verda a un dels punts prioritaris de l’acord a què van arribar el govern de Figueres i Compromís d’Esquerres per a l’estabilitat pressupostària i d’acció de govern, el febrer d’aquest any.

La moció presentada acorda impulsar un sistema de tarifació social sobre els preus públics municipals dels serveis, equipaments i activitats que presta l’ajuntament de Figueres. Es pretén que aquest sistema de tarifació s’ajusti a la renda individual o familiar de cada persona, constituint un criteri polític central des de la perspectiva de la redistribució de la riquesa, tenint en compte criteris de renda i de situació personal i familiar.

Per fer-ho possible, es vol crear una comissió mixta, amb representants dels diferents grups municipals i tècnics municipals, amb els objectius de desenvolupar una proposta de tarifació social sobre els preus públics i que s’elabori un Reglament de subvencions per a les persones o famílies que tinguin dificultats econòmiques per complir amb les seves obligacions tributàries municipals.

Des de Compromís d’Esquerres esperen que durant l’any 2017 ja es podran implementar preus socials en àrees com ensenyament -a les llars d’infants- i a cultura -als espectacles-, i esperen que al llarg del mandat es puguin acabar aplicant a tots els serveis i equipaments d’una forma normalitzada.

Compromís d’Esquerres vol que Figueres abandoni l’ús del glifosat als espais públics

Compromís d’Esquerres per Figueres (CExF) ha presentat una moció per debatre i sotmetre a votació al proper ple de l’Ajuntament, el 6 de juliol, per erradicar definitivament l’ús del glifosat als espais públics -carrers, parcs i jardins- de Figueres, així com per assolir la transició cap a una gestió ecològica de la jardineria municipal, que afectaria també l’ús dels plaguicides.
El glifosat és un potent herbicida no selectiu que s’ha usat de forma generalitzada, tant a les àrees urbanes com a l’agricultura, per a l’eliminació de la vegetació espontània. L’Organització Mundial de la Salut ha classificat el glifosat com un element “possible cancerígen” i s’associa a nombrosos efectes sobre la salut humana, la progressiva contaminació dels aqüífers i les masses d’aigua superficial, així com sobre els fongs i bacteris del sòl, la fauna i la flora silvestres, i sobre els conreus i el bestiar.


Tot i que a Figueres s’ha reduït el seu ús des de fa uns anys, encara se segueix utilitzant com herbicida donada la dificultat d’actuar amb altres tècniques en determinats espais. El portaveu de CExF, Òscar Vergés assenyala que “hem d’adoptar altres mètodes no nocius per a la salut de les persones, o decidir no actuar i conviure amb la vegetació espontània, que no deixa de ser una qüestió estètica tot i els danys que ocasionen les herbes que creixen entre els panots, als racons i a les esquerdes de l’asfalt”.

Des de CExF s’ha consultat el Servei de Parcs i Jardins de Figueres, i són conscients de que se n’ha reduït l’ús progressivament i s’han introduït sistemes alternatius per eliminar les herbes, com són els desbroçaments, i també d’altres mètodes per al control de plagues d’insectes i fongs “però hem de fer un esforç més per erradicar aquest producte de forma definitiva, així com d’altres plaguicides amb components tòxics per a la salut de les persones -insisteix Vergés- i avançar cap a una jardineria totalment ecològica que no contamini el nostre entorn”.
Aquesta moció per a l’erradicació del glifosat contempla que s’abandoni el seu ús en un termini de sis mesos i s’adoptin altres mètodes de manteniment i eliminació de la vegetació espontània. També s’insta l’ajuntament a seguir revisant el model de manteniment dels parcs i jardins per assolir una jardineria ecològica, i estudiar alternatives viables, i dotar els treballadors i les empreses contractades de la formació necessària per aconseguir aquests objectius, així com per a la informació adequada en aquells llocs on es facin tractaments.

Compromís d’Esquerres vol recuperar els projectes de reutilització de l’aigua de Figueres

 • Prioritza que es resolgui el tractament terciari a la depuradora de Figueres i es garanteixi el cabal ambiental de la Muga en el tram de Pont de Molins a la desembocadura
 • S’incrementaria la garantia d’abastament davant de futurs episodis de sequera, aportant fins a 4,8 Hm3/any d’aigua regenerada per al reg agrícola, la recàrrega d’aqüífers i la garantia del cabal ambiental de La Muga
 • Suggereix incorporar al POUM els terrenys per a la futura EDAR, una obra projectada pel Govern a la comarca

Compromís d’Esquerres per Figueres (CExF) ha proposat als diferents grups polítics a l’ajuntament recuperar els projectes existents per a l’aprofitament de l’aigua regenerada de la depuradora, amb l’objectiu d’incrementar les garanties d’abastament actuals a Figueres i als municipis que depenen de l’embassament de Darnius-Boadella.

El representant de CExF en el Consell d’Administració de Fisersa, Emili Santos, recorda que “l’any 2007 l’Ajuntament de Figueres va signar un conveni comprometent-se a aportar els terrenys per a la construcció de la nova EDAR i que durant la darrera sequera la conca de la Muga va ser la primera en entrar en situació d’excepcionalitat i l’última a sortir-ne i que es va arribar a la situació d’emergència”. A més, les previsions de nous episodis de sequera i l’increment de la demanda, “fan necessari executar com abans millor les actuacions programades, ja que el de la Muga és el sistema més fràgil de les conques internes de Catalunya”.

En aquest sentit, Santos demana una acció unitària davant del govern català perquè resolgui el problema del tractament terciari a l’actual depuradora (EDAR) de Figueres, assegurant el compliment de la directiva Marc de l’Aigua i evitant així la imposició de sancions per part de la Unió Europea. Santos assegura que no es pot renunciar a l’objectiu de construir una nova EDAR, fora del casc urbà de Figueres, amb una canalització que permeti bombar l’aigua regenerada fins la resclosa de Pont de Molins, o al canal de reg agrícola que es consideri adequat, per a facilitar-ne la reutilització. A més, partint de la hipòtesi que la nova EDAR de Figueres, projectada a Vilatenim, no es farà en uns quants anys, des de CExF es demana que la Generalitat valori fer aquesta obra des de l’actual EDAR. No obstant això, s’ha remarcat la necessitat d’incloure la previsió d’aquesta infraestructura -i els terrenys que hauria d’ocupar- en el Pla d’Ordenació Urbana Municipal que s’està desenvolupant a Figueres i que ha de recollir la planificació dels propers anys.


Santos recorda que el Pla de Gestió del districte de conca fluvial de Catalunya vigent, i també el pendent d’aprovar per al període 2016-2021, contemplen diverses actuacions per a l’obtenció de recursos addicionals al sistema d’abastament en alta, en àmbits com la millora de l’eficiència del reg agrícola; la reutilització de les aigües residuals depurades de l’EDAR de Figueres per a recàrrega d’aqüífers, noves explotacions subterrànies i suport al canal de la dreta amb cabals regenerats (amb una aportació complementària al sistema de 4,8 Hm3/any); i la reutilització a la depuradora de Roses per donar suport al canal de l’esquerra de la Muga (amb una aportació estimada de fins a 2,6 Hm3/any). Tot i això, Santos ha criticat que el nou Pla de Gestió no s’hagi fixat com a objectiu l’assoliment del cabal ambiental de la Muga “un cabal que s’hauria de prioritzar amb l’aportació d’aigua procedent de l’EDAR de Figueres”.

Des de CExF es veu necessari obrir de nou el debat, i optar per les actuacions més eficients des de la perspectiva econòmica i ambiental. “Tenint present que l’agricultura representa un consum del 76% del total de la demanda d’aigua del sistema i que coincideix amb els mesos d’estiu, època en la que hi ha menys disponibilitat d’aquest recurs, cal assegurar que, en cas d’una sequera greu, no calgui aplicar restriccions al regadiu i al cabal ambiental per garantir el consum domèstic”, afegeix Santos.