“Compromís d’Esquerres per Figueres som el canvi necessari per recuperar la ciutat per a les persones”

PROGRAMA

ELECTORAL

Municipals2015

Volem una ciutat digna, inclusiva i moderna, que afronti la situació de pobresa generada per la crisi financera, la pujada d’impostos i les retallades en els serveis públics. Per fer-ho activarem un pla de rescat social que garanteixi a tothom l’accés a l’habitatge, a una alimentació saludable i a l’educació, i als serveis bàsics com la llum, l’aigua i el gas. Creiem en una Figueres justa amb les persones, una ciutat que treballi per la igualtat d’oportunitats i per la plena ciutadania de les totes les persones que hi vivim. Volem una ciutat lliure, amb espai per a noves formes d’economia col·laborativa, i sostenible ambientalment, que aposti per les energies renovables, que són capaces de produir, a més d’energia neta i barata, llocs de treball. Tenim un compromís perquè Figueres tingui una gestió política més eficient dels recursos econòmics; a més, creiem que és imprescindible avançar en la participació ciutada- na, per això farem vinculant la veu dels veïns i veïnes dels barris sobre les decisions d’inversió en equipaments i en la gestió dels serveis públics. Volem que Figueres sigui una ciutat lliure també culturalment, i per tant més humana i creativa, però que man tingui la riquesa i el patrimoni cultural que avui tenim. 

Compromís d’Esquerres per Figueres som el canvi necessari per recuperar la ciutat per a les persones.

Figueres, 8 de maig de 2015

Foto de la candidatura de Compromís d'Esquerres per Figueres
Foto de la candidatura de Compromís d’Esquerres per Figueres

UNA CIUTAT PER VIURE AMB DIGNITAT I JUSTÍCIA SOCIAL

Compromís d’Esquerres per Figueres creiem en un nou municipalisme promotor d’un nou estat local de benestar, amb serveis de proximitat per a tothom i participació ciutadana. Un espai de resistència ètica al servei de la dignitat de les persones: en defensa de l’habitatge i lliure de desnonaments, amb transports públics a preus assequibles, on la gestió municipal impedeixi que es faci negoci de l’aigua i l’energia. Sense pobresa ni exclusió social; amb programes de garantia de mínims vitals, de seguretat vital, com a dret humà.

Cal recuperar els drets perduts, perquè invertir en la garantia de drets socials enforteix l’economia. Les polítiques socials operen com a factors de suport al desenvolupament econòmic, atès que generen cohesió i inclusió, sense les quals no hi pot haver un desenvolupament sostenible. L’autonomia personal i l’enfortiment de les xarxes relacionals, tant familiars com associatives i comunitàries, s’han de situar al centre de les polítiques.

Volem que Figueres adquireixi un compromís amb la igualtat entre dones i homes, l’emancipació de la gent jove, la vida independent de les persones amb diversitat funcional i la dignitat de les persones grans. Un nou municipalisme que situa l’educació pública de qualitat, l’educació al llarg de la vida, la democratització cultural i la creativitat com a eines de ciutadania lliure i la salut com a indicador inqüestionable de la qualitat d’una societat.

Per viure amb dignitat: Pla de rescat social

Compromís d’Esquerres per Figueres apostem per un Pla de rescat social que doni resposta a l’emergència social que es viu a les ciutats i els pobles de Catalunya. El rescat social ha de garantir la cobertura de les necessitats humanes bàsiqueS que rescati les condicions materials de vida vinculades a la dignitat de les persones. Un Pla que concreti i faci realitat el mínim vital garantit, que freni l’increment de la vulnerabilitat, que eviti que més ciutadanes i ciutadans quedin en situació d’exclusió.

Garantir el dret a l’ocupació i lluita contra l’atur

Impulsarem un Pla d’emergència contra l’atur amb recursos municipals i supramunicipals. Pla de xoc contra l’atur juvenil. Polítiques actives d’inserció i itineraris de suport integral a persones i col·lectius amb dificultats altes d’inclusió laboral.

Promourem nova ocupació associada a les noves tecnologies i les energies renovables, i a través de cooperatives i entitats sense afany de lucre en els àmbits de l’assistència social i el lleure. Un Pla contra l’atur juvenil a través del servei municipal d’inserció i ocupació (SMIO).

RS_treball_digne

Desenvoluparem Plans municipals d’ocupació que concretin nous models de desenvolupament, i creació d’ocupació de qualitat. Programes de suport a l’economia verda, social i solidària. Creació d’ocupació mitjançant plans de reindustrialització, suport a sectors emergents i al teixit comercial urbà. Plans de millora urbana i rehabilitació de barris i edificis com a espais de creació d’ocupació.

Garantir el mínim vital

Garantirem l’autonomia alimentària. Garantirem el dret a l’alimentació bàsica de totes les persones, un dret que cal incloure dins la cartera de serveis socials.

Garantirem els subministraments bàsics. Promourem Plans contra la pobresa energètica que estableixin mínims de consum energètic garantits per a les persones i famílies, alhora que fomentarem i potenciarem la rehabilitació d’habitatges i el consum responsable.

RS_Pobresa_energètica

Crearem plans i programes municipals per donar resposta urgent a totes les situacions de pobresa infantil, feminització de la pobresa així com programes específics adreçats a famílies monoparentals amb fills i filles a càrrec en situació d’atur o precarietat laboral.

Crearem un Fons municipal de garantia dels drets bàsics, que regularà l’objecte dels ajuts, les condicions de les persones perceptores i els seus drets i els seus deures. El Fons, alhora, estarà regulat pel Reglament d’ajuts econòmics.

Una Figueres lliure de desnonaments que desenvolupi la funció social de l’habitatge.

Recuperarem les competències en Habitatge que es van traspassar al Consell Comarcal a principis de la legislatura per poder desenvolupar la funció social de l’habitatge d’una forma propera a la ciutadania. 

Ampliarem els recursos municipals adreçats al suport i l’orientació jurídica de les famílies que pateixen processos de desnonaments i incrementarem la intermediació municipal en els processos d’execució hipotecària.

Auditarem el parc d’habitatges buits i elaborarem un Pla de mobilització urgent d’habitatge públic: mitjançant els plans locals d’habitatge, amb especial atenció a les persones i famílies que han patit desnonaments o viuen en infrahabitatges, la gent jove amb dificultats d’emancipació i la gent gran amb manca d’autonomia. 

RS_habitatge

Ampliació del parc de lloguer social amb els habitatges públics existents, en primer lloc pressionant les entitats financeres i la Sareb per posar els seus habitatges buits a disposició del municipi i, en segon lloc, adquirint habitatges a propietaris o propietàries que vulguin vendre el seu immoble i que un cop rehabilitat s’ofereixi com a instrument de foment d’accés a l’habitatge.

Iniciarem expedients sancionadors als bancs que mantinguin pisos buits per tal d’estimular la seva sortida al mercatPromourem programes de mobilització de parc d’habitatges buits, establint un sistema d’estímuls i sancions. Crearem l’Institut de l’habitatge de Figueres i el dotarem de recursos per a crear un organisme públic de gestió del parc d’habitatges.

Cultura per a una ciutadania lliure i crítica

Desenvoluparem una programació cultural de qualitat i estratègies perquè tots els llenguatges artístics hi tinguin presència i recorregut i s’eliminin les barreres d’accés a la programació.

Farem de les biblioteques un dels principals motors d’activitat cultural del municipi, amb el desplegament del mapa de lectura pública.

Promourem la participació entre l’ajuntament i les entitats culturals. Activarem el Consell de Cultura i de les Arts, com a òrgan per al debat i les decisions sobre estratègies culturals. Impulsarem l’Institut Municipal de Cultura de Figueres, com eix vertebrador de les activitats culturals. Promourem estratègies de difusió cultural, perquè la programació de les activitats arribi a tota la ciutadania.

Crearem un mapa d’espais urbans transformables a través de l’art, per a millorar aquells espais degradats, parcel.les abandonades, parets degradades, creació d’horts verticals i millora general de la imatge actual de Figueres.

Fomentarem la vida cultural, mitjançant polítiques d’accés a través de la tarifació social dels serveis públics.

Figueres ha de ser territori lliure de LOMCE (“Llei Wert”), promourem l’equitat en l’accés, la qualitat, la immersió lingüística i la participació de la comunitat educativa. Defensem el sistema educatiu públic contra les retallades, ens oposem al tancament de centres educatius, a l’augment de ràtios i dels convenis amb escoles d’èlit. Estudiarem la transformació de la Plaça de Braus com a espai cultural i proposarem la instal·lació d’una carpa per donar-li ús tot l’any.

Educació generadora de cohesió social

Donarem suport educatiu des de l’ajuntament amb el reforç extra escolar, posant professors i els recursos necessris en aquelles escoles i instituts que ho demanin i/o ho necessitin.

Augmentarem la cobertura de les demandes de menjador escolar o materials didàctics, sense discriminacions.

Defensarem el dret a l’educació de tots els infants, sense segregació ni escoles elitistes que separin alumnes pel seu gènere.

RS_educaciopublica

Reforçar la cohesió i la vida saludable amb l’esport

Prioritzarem el foment de l’esport per a tothom, apropant-lo als barris, el suport a l’associacionisme esportiu i el manteniment i la gestió de les instal·lacions esportives. Garantirem l’ús dels equipaments esportius i espais públics dels centres educatius per a la pràctica de les activitats de lleure i de l’esport d’oci.

Invertirem en equipaments que puguin estar oberts tot l’any i valorarem la cobertura de la piscina municipal descoberta.

Dret a una vida saludable

Compromís i defensa del sistema públic de salut, amb equitat en l’accés i de qualitat. Ens oposem a les retallades, al tancament i la reducció d’horaris dels CAP’s, a les privatitzacions de serveis, de les llistes d’espera i de les condicions laborals i salarials indignes.

Impulsarem la governança comunitària de la salut. Vetllarem per la participació ciutadana en la millora de la salut, mitjançant els Consells municipals de salut.

RS_salut

Defensarem el dret a la interrupció voluntària de l’embaràs i l’avortament lliure i gratuït i promourem l’accés a l’assessorament professional davant situacions d’embarassos no desitjats.

Consum responsable i compromisos ètics cap al desenvolupament sostenible

Farem dels mercats municipals impulsors del producte de Km0 i ecològic. Potenciarem el mercats estables, els estacionals, les fires artesanes i de productes ecològics i de proximitat, així com els mercats col·laboradors d’intercanvis. Promourem una zona al mercat de Figueres per a productes de proximitat i ecològics.

Establirem reduccions en les taxes dels mercats setmanals i els comerços on la venda sigui exclusivament de producte de proximitat (20%) o ecològic (40%).

Municipis que promouen comunitats actives i solidàries

Promourem plans comunitaris als barris de Figueres, com a àmbits d’implicació veïnal i de transformació social, així com programes de mediació social i resolució de conflictes als barris on es detectin problemes d’exclusió, segregació o conflictes de convivència veïnal.

RS_rendagarantida

Fomentarem i donarem suport als bancs del temps, bancs solidaris, xarxes d’intercanvi solidari, cooperatives de consum agroecològic, projectes comunitaris socioeducatius i altres tipus d’accions comunitàries. Dialogarem amb els pobles del voltant de Figueres per unir esforços en aquests aspectes.

VIURE EN LLIBERTAT I EN COMUNITAT

Treballarem per assolir una comunitat activa i solidària, rica culturalment, a través dels barris i la seva gent per teixir vincles veïnals de solidaritat i d’empoderament i transformació social.

Garantim els drets civils i les llibertats

Apostem per la diversitat i la convivència. Volem que les polítiques públiques que es desenvolupin es basin en la diversitat sexual, social i cultural i el laïcisme, afavorint la creació d’expressions culturals compartides entre persones d’orígens diversos. Volem una política municipal que combati l’homofòbia, la xenofòbia i els discursos feixistes i que fomenti el respecte a la diversitat de tot tipus, tant sexual i afectiva, com ètnica i cultural.

Ciutats i pobles antifeixistes i antiracistes

Treballarem per aïllar els grups populistes que basen el seu discurs en l’odi vers els col·lectius més vulnerables, com les persones migrades, ja sigui al carrer o a les institucions. Aïllar els grups d’ultradreta de les institucions.

Promourem la creació d’un observatori antiracista i/o de xarxes antiracistes, que recullin denúncies de discriminació o opressió.

Ciutats i pobles per la laïcitat

Impulsarem un Pacte per la convivència democràtica al municipi, assentat en la laïcitat, generant espais de diàleg i desenvolupant mesures d’interlocució i mediació per a la prevenció de conflictes.

Respecte i defensa de la identitat i la diversitat sexual i afectiva.

Desplegarem, a nivell local, la llei contra la LGTfòbia i donarem suport jurídic en casos d’agressions i discriminacions homo/transfòbiques. Elaborarem un protocol d’identificació, atenció i gestió de les situacions d’assetjament en els centres educatius per motiu d’orientació sexual o identitat de gènere.

Dret al veïnatge efectiu i a la ciutadania inclusiva

Impulsarem plans integrals d’acompanyament adreçats a les famílies en procés de reagrupament familiar, que facilitin recursos jurídics, psicològics, educacionals i socials, als municipis amb més població d’origen estranger.

Facilitarem la incorporació al cens electoral de totes les persones estrangeres que tinguin dret a vot a les eleccions municipals i defensarem el dret a vot en tots els processos electorals, incloent consultes i referèndums, de totes les persones que viuen a Catalunya a partir d’un any de residència. Començarem per practicar aquesta inclusió a les assemblees de barris.

Ciutats i pobles implicats en la cooperació internacional, la pau i els drets humans

Prioritzarem projectes de cooperació pel desenvolupament que tinguin una clara voluntat transformadora i que garanteixin la sobirania alimentària, la justícia social, la perspectiva de gènere i els processos de pau i de drets humans.

Garantirem els recursos destinats a cooperació pel desenvolupament i al foment de la pau i els drets humans.

Ciutats i pobles amb equitat de gènere

Impulsarem el Pacte de gènere del poble o ciutat i realitzarem un pla d’igualtat transversal per fomentar l’equitat de gènere al municipi. Realitzarem una auditoria de gènere a l’ajuntament per conèixer el nivell de representació i decisió que tenen les dones en la gestió.

RS_igualtat

Emancipació juvenil des de la proximitat

La gent jove és un col·lectiu especialment afectat per la crisi, reflectit en el retrocés de la taxa d’emancipació juvenil i una impossibilitat de dur a terme un projecte vital digne a causa d’unes condicions laborals, educatives i socials que han obligat un gran nombre de joves a exiliar-se.

Crearem borses d’habitatge jove, com a instrument d’acompanyament i de suport a l’accés de l’habitatge de lloguer.

El català, patrimoni comú i eina d’inclusió i cohesió

Compromís amb el català com a llengua de tots i totes. Plena normalitat del català en tots els àmbits, implicació de l’administració en el foment i les garanties lingüístiques. El català com a llengua pròpia de l’administració local, com a instrument de promoció i cohesió social.

Garantirem un ensenyament efectiu i de qualitat del català i en català en tots els àmbits educatius. Durem a terme polítiques de suport a l’ensenyament del català a pares i mares, a l’ús del català en les AMPA i en les activitats extraescolars. Afavorirem la formació i el suport suficients per a l’ensenyament en català a les escoles bressol municipals.

Els municipis construïm l’Europa dels Pobles

A Figueres hem de convertir-nos en agents actius en el procés de la refundació europea, per tal de condicionar-lo i traslladar-hi les necessitats del món local i dels ciutadans i les ciutadanes. Reiterem la nostra oposició al nou acord negociat sobre el Tractat de Lliure Comerç (TTIP) entre la UE i els Estats Units que vol eliminar les barreres reguladores, que afectarà normes de seguretat alimentària, les regulacions sobre l’ús de substàncies químiques tòxiques, les lleis de protecció de la privacitat a Internet i fins i tot les noves garanties en l’àmbit bancari.

Participarem en la creació d’una Xarxa de ciutats i pobles del sud d’Europa adherida al Fòrum Europeu del Sud, per impulsar la cooperació de polítiques que facin front a l’estratègia neoliberal de l’austeritat. A partir de la coordinació i l’intercanvi d’experiències i de les bones pràctiques entre ciutats contribuirem a una sortida col·lectiva de la crisi, en la direcció d’una refundació d’Europa sobre noves bases de democràcia, solidaritat i sostenibilitat social i ambiental.

Governant la complexitat: una nova manera d’organitzar els ajuntaments i les polítiques públiques

El disseny organitzatiu departamental, orgànic i funcional dels governs locals, també el de Figueres, és insuficient per abordar demandes i situacions d’emergència social que desborden els actuals marcs administratius. Els models de polítiques públiques universalista, amb formats i programes homogenis, queden superats per les necessitats que afloren en la quotidianitat.

La solució passarà necessàriament pel desenvolupament de programes conjunts i transversals que es desenvolupin coordinadament, de forma integral i en xarxa, amb flexibilitat i capacitat d’adaptabilitat al canviant ecosistema local.

Elaborarem el Pla d’actuació municipal que doni coherència i permeti conèixer la concreció i temporalització dels compromisos electorals i l’agenda i el programa estratègic del govern, garantint la transparència, el procés participatiu i la rendició de comptes.

Reforçarem en tota l’administració la cultura del servei a la ciutadania, concretada a partir de les Cartes de serveis, que contemplaran els deures, drets i responsabilitats de la ciutadania.

Avançarem en la municipalització o remunicipalització dels serveis públics, com un pas en l’equitat i la universalitat. La gestió directa de determinats serveis, com el del subministrament d’aigua i del clavegueram, dota l’ajuntament d’un major control i garantia de qualitat del servei, així com d’un correcte manteniment i renovació de les infraestructures. En els casos de concessions a llarg termini on no sigui possible la reversió, incrementarem el control públic i la fiscalització de la gestió i inclourem clàusules ambientals i socials.

PER UNA DEMOCRÀCIA DE QUALITAT

Volem una democràcia plena, amb mecanismes per assegurar l’ètica pública, el rendiment de comptes, la transparència i la informació ciutadana, la regulació i el control de l’actuació pública, la incidència de la ciutadania en les decisions i la garantia dels drets i les llibertats fonamentals. Una democràcia de qualitat en la que ens puguem reconèixer com a ciutadans i ciutadanes.

Acció integral contra la corrupció, retiment de comptes, transparència, registre de grups de pressió, participació ciutadana

No contractarem empreses ni particulars condemnats per corrupció o els qui operin a través de paradisos fiscals. Creació d’un registre de grups de pressió.

Elaborarem codis ètics dels càrrecs públics locals allà on governem, exigirem que els processos, procediments i polítiques públiques dels ajuntaments es desenvolupin seguint principis de governança ètica institucional local i ens comprometem anualment a un procés de retiment de comptes sobre la gestió desenvolupada.

Promourem la celebració de consultes populars per a aquelles decisions d’especial rellevància per al poble o la ciutat.

Garantirem la creació i el bon funcionament del Consell de ciutat, el Consell econòmic i social, el Consell de la Comunicació Local, el Consell Assessor d’Urbanisme i Política Territorial, el Consell Municipal de les Dones.

Del dret a la seguretat a la seguretat dels drets. Seguretat pública des de la proximitat.

Elaborar plans locals de seguretat, amb especial atenció a la violència masclista, la seguretat viària i la seguretat ciutadana.

Justícia de proximitat: un sistema de solució de conflictes fora de l’estructura judicial

Volem enfortir la justícia de proximitat i també la justícia de pau actual, que el PP vol fer desaparèixer. Volem reforçar la seva vessant social, per tal que sigui garantia dels drets i de la ciutadania més desafavorida i que sigui un instrument d’igualtat, accessible a tothom per tal de compensar les desigualtats socials. Promourem la mediació i la conciliació com a instrument de resolució de conflictes, en particular en l’àmbit familiar, laboral i de consum.

Promourem l’activitat del Defensor de la Ciutadania, dotant-lo de recursos que garanteixin la seva independència.

Persistirem en l’objectiu d’eradicar la violència masclista. Impulsarem els protocols per a la prevenció i actuació de la violència masclista. Reforçarem l’acompanyament a les dones víctimes de violència i el paper de l’ajuntament en relació als Serveis d’informació i assessorament a les dones (SIAD’s). Promourem una xarxa local o mancomunada d’equipaments i serveis per a dones que pateixen o han patit violència masclista, especialment pel que fa als allotjaments d’urgència i cases.

Pobles i ciutats amb memòria democràtica

Reivindiquem la importància de mantenir viva la memòria de la lluita per la democràcia i els drets socials i nacionals, com a referents ètics fonamentals.

Impulsarem una política global de recuperació de la memòria democràtica, per actuar en la identificació, catalogació i senyalització dels espais locals de la memòria (especialment de les fosses comunes de la Guerra Civil, espais relacionats amb la lluita antifranquista, antigues cooperatives pageses i obreres, passant per antigues presons…)

Una societat de la informació i del coneixement inclusiva i oberta.

Una societat de la informació i del coneixement inclusiva i oberta és clau per garantir els drets fonamentals de la ciutadania a la informació, el coneixement i l’aprenentatge. Cal combatre la fractura digital i garantir que els beneficis de les TIC arribin a tothom i a tot el territori, amb el mínim impacte ambiental i evitant el frau, els costos abusius, l’opacitat i l’engany.

Fomentarem el desplegament de les xarxes de wifi municipal en els equipaments, amb punts d’accés situats a la via pública, amb l’acord i el suport de les xarxes de wifi lliure.

Estudiarem la implementació immediata de la xarxa digital d’informació ciutadana i l’impuls necessari d’uns aplicatius web i mòbils d’incidències a la via pública i l’alteració de la convivència ciutadana com a fórmula per millorar la gestió i resolució d’aquestes situacions que afecten el dia a dia en comunitat.

Atendre la diversitat municipal

Reconeixement de la diversitat i heterogeneïtat del municipalisme atès el seu rol estratègic en la protecció dels valors naturals i paisatgístics del nostre país. Calen actuacions específiques per garantir la seva viabilitat econòmica i un tractament especial per tal que puguin prestar els serveis públics bàsics amb qualitat a tota la ciutadania.

Elaboració de plans de reactivació econòmica endògena través de la millora de les capacitats productives i les dotacions d’infraestructura i d’equipaments necessaris per equilibrar els dèficits existents.

Llei de governs locals de Catalunya. Incompliment estatutari i desapoderament local

Els governs locals incideixen en un dels aspectes més importants de la construcció social i nacional, el disseny de l’estructura institucional, política i administrativa. Per tant, cal ambició, valentia, diàleg i acord sobre l’abast de la reforma a fi de dissenyar un sistema local més accessible, innovador i sostenible, palanca bàsica d’una etapa municipal constituent.

Exigirem una Llei de governs locals pròpia, que resolgui els problemes històrics dels ajuntaments des de la mirada pròpia de l’Estatut de Catalunya i que s’articuli des del municipi i les vegueries, com les úniques estructures bàsiques del país, i a la comarca com l’espai institucional mancomunat i complementari per incrementar l’eficàcia i qualitat dels serveis públics municipals.

Llibertat per decidir, guanyem sobirania

La situació d’emergència social i democràtica requereix d’una sortida on la ciutadania ha de ser-ne protagonista. La reclamació constant de la ciutadania que demana el dret a decidir s’ha de poder concretar en el lliure exercici del dret a decidir. Ens cal un procés constituent radicalment democràtic i inclusiu.

Des de Compromís d’Esquerres per Figueres donem suport actiu a l’exercici del dret a decidir.

A FIGUERES VOLEM OCUPACIÓ I ECONOMIA COOPERATIVA I VERDA

Apostem per un nou municipalisme que impulsi economies locals equitatives, cooperatives i sostenibles. Ciutats i pobles que lluiten contra la crisi amb accions locals pel canvi de model productiu, amb acords socials i territorials per l’ocupació de qualitat. Polítiques de fiscalitat local justa i ecològica, amb pressupostos participatius i tarifació social.

Igualment apostem per un nou ecologisme de la quotidianitat. Ciutats i viles saludables, amb mobilitat humana, reducció dels vehicles, accions de lluita contra el canvi climàtic i per la qualitat de l’aire. Municipis que aposten per la nova cultura de l’aigua i la sobirania energètica; per la gestió pública de l’aigua i l’energia com a béns comuns.

Un nou model urbà que garanteixi el dret a l’habitatge i la dignitat dels barris, amb redistribució territorial i preservació de trames i espais de memòria. Un nou model centrat als barris de Figueres per un urbanisme amb participació i plena implicació de la gent. On el planejament respon a l’interès col·lectiu i l’espai públic és comunitari, per a l’exercici de la ciutadania activa.

Ciutats i pobles sostenibles. Un urbanisme que garanteix la justícia urbana

Volem que Figueres arribi a tenir una trama urbana compacta, amb complexitat urbana i barreja d’usos que eviti la segregació espacial de les àrees urbanes i que reforci una estructura nodal del territori. Volem una Figueres saludable, confortable, acollidora i inclusiva que faci de l’eficiència, la prevenció i l’autosuficiència una identitat.

Desenvoluparem el compromís ciutadà per la sostenibilitat. Un compromís per la qualitat ambiental, la mobilitat sostenible, la protecció de la biodiversitat. Ciutats i pobles 100% renovables, segurs i resistents ambientalment.

Minimitzarem la generació de residus, com a element bàsic per a la seva reducció, a través de campanyes de sensibilització.

Desenvoluparem plans de qualitat de l’aire amb actuacions sobre la mobilitat, l’obra pública, la xarxa viària i mesures de sensibilització i comunicació ciutadana.

Consolidarem el sòl urbà, teixir, recosir la trama urbana, optar per la rehabilitació i la regeneració de sòl, evitant nous desenvolupaments. Protegir el paisatge, els espais naturals, agraris i no urbanitzables com a components de l’ordenació del territori i com un valor social i un actiu econòmic del territori.

Pressupostos i administració local per crear ocupació de qualitat

Impulsarem l’emprenedoria i les PIMES i la inversió creadora en sectors d’activitat com les energies renovables o la indústria ecoeficient i la rehabilitació vinculats a la transició energètica. Establirem ajudes amb microcrèdits per a la nova ocupació i ajudes i bonificacions per a les empreses i comerços per a la contractació de persones a l’atur.

Impulsarem el funcionament dels Serveis locals d’ocupació com una agència de col·locació, per tal de fer front a les agències de col·locació privades i a les ETT i garantir així el caràcter públic dels serveis d’ocupació.

RS_Nova_ocupacio

Turisme local de qualitat, responsable i sostenible

Reclamarem una major gestió sobre la taxa turística i la destinarem prioritàriament a la inversió en els diferents àmbits del patrimoni i en plans de qualitat dels serveis i del turisme.

Desenvoluparem el concepte de “capacitat de càrrega social” o capacitat d’acollida turística i introduirem mesures que facilitin la convivència entre turistes i residents, aplicant els principis del turisme responsable en la sostenibilitat social i ambiental i el respecte pels valors del territori i de l’espai públic.

El comerç crea ciutat i ocupació

Rebutjarem la instal·lació de grans superfícies comercials fora de la trama urbana o que no representin una integració real amb el teixit comercial i l’espai públic existent.

Explorarem mesures de dinamització creativa, socials i cultural per recuperar l’activitat comercial dels locals buits situats en els principals eixos comercials de Figueres i als barris.

Estudiarem i proposarem que la ciutafdania participi de la trasnformació de la Plaça de Braus, l’antiga presó i altres equipaments de Figueres

Per una fiscalitat justa, verda i transparent. Un nou model de finançament municipal.

Exigirem el compliment de l’Estatut d’elaborar la Llei de finances locals abans de finalitzar l’actual legislatura del Parlament de Catalunya. Que es comprometi amb els principis de suficiència de recursos, equitat, autonomia i responsabilitat fiscal i que reguli l’existència d’un fons autonòmic de cooperació local, de caràcter incondicionat, que es doti dels ingressos tributaris de la Generalitat.

Exigirem la derogació de la LRSAL, que preveu la privatització dels serveis municipals; la regla de la despesa que limita el creixement pressupostari dels ajuntaments i la modificació de l’article 135 de la Constitució, que obliga els ajuntaments al pagament del deute financer per davant de la cobertura dels serveis públic i de les inversions municipals.

Impulsarem una auditoria del deute per rebutjar el que hagi estat generat per actuacions injustes contra els ajuntaments o imposades des d’altres administracions Exigirem el pagament dels deutes amb els ajuntaments per un import de 1.800 milions d’euros, el compliment dels convenis signats amb els ajuntaments especialment en l’àmbit educatiu, prestacions socials i cultural i activació del PUOSC, essencial per a inversions en cohesió social i territorial.

Una fiscalitat socialment justa i equitativa

Contribuirem a generalitzar la implantació de la tarifació social, la progressivitat en qualsevol contribució ciutadana al finançament dels serveis municipals que s’ajusti a la renda individual o familiar.

Establirem bonificacions: IBI, fins el 50%, per a la instal·lació de sistemes d’aprofitament tèrmic o elèctric d’energia solar; l’ICIO fins el 95% per a les obres que incorporin sistemes d’aprofitament tèrmic o elèctric o d’energia solar. Establirem subvencions municipals en l’ICIO, per a aquelles obres destinades a millores en l’accessibilitat, especialment en els edificis més antics.

Una ciutat 100% renovable i resistent ambientalment

Reduirem la demanda d’energia amb un objectiu de millora de l’eficiència energètica del 30% per al 2020 i assolir un desenvolupament urbà sostenible en matèria energètica. Impulsarem l’autosuficiència energètica amb un objectiu el 2050 de 0% emissions, en termes d’energia consumida i generada des del mateix municipi així com també en termes d’origen de l’energia primària.

Elaborarem Plans d’acció per l’energia sostenible, PAES, com a eina estratègica de planificació energètica que desenvolupi les principals accions d’eficiència energètica i d’implantació de fonts d’energia renovable i com a compromís municipal en la mitigació i adaptació al canvi climàtic. Recuperarem la iniciativa d’utlitzar les teulades en la generació d’energies de caràcter renovable.

Potenciarem el paper de l’Agència Local d’Energia, que pugui actuar des de la gestió de la compra d’energia fins la producció d’energia per l’autoconsum local com a contribució municipal a la sobirania energètica, basada en les energies renovables. Potenciarem les cooperatives de consumidors d’energia.

Avaluarem el canvi progressiu en la il·luminació de la via pública com a fórmula d’estalvi, juntament amb les mesures de consum i estalvi eficient que impulsarem a tots nivells.

Infraestructures accessibles i gestionades amb eficiència

Promourem la xarxa de bicicletes i automòbils elèctrics compartits. Facilitar sistemes d’intercanvi dels vehicles privats. Crear o ampliar l’estacionament d’annexos a les estacions d’autobús i tren.

Impulsarem l’aprovació de la Llei del finançament de la mobilitat proposada per ICV-EUIA, que estableix un marc de finançament global que permeti la transferència de recursos entre la mobilitat privada i la pública.

Aigua, bé comú per una vida digna

Subscriurem i desenvoluparem la #IniciativaMunicipal2015 sobre el Pacte social per l’aigua pública com a compromís local per a una gestió pública, integrada i participativa del cicle integral de l’aigua.

Garantirem la disponibilitat d’aigua per a una vida digna, assegurant el consum mínim de 100 litres/persona/dia, amb mesures com la tarifació social, els ajuts, l’ajornament de pagaments i les bonificacions. Redefinirem les taxes per subministrament d’aigua establint tarifes creixents en relació al consum per càpita.

Reforç de la sobirania alimentària

Una ordenació orientada a reduir la petjada ecològica on els espais de producció agroalimentària configurin un nou eix que connecta la cadena alimentària que va des de la producció, el processament, la distribució, el consum i la gestió d’excedents i de residus.

Fomentarem el Banc o fons de terres per ampliar explotacions i/o permetre l’accés a la terra als que s’incorporen al món rural (nova pagesia). Aprofitarem finques no utilitzades (públiques i privades) per a la creació d’horts urbans comunitaris, tot fomentant la pràctica del cultiu ecològic.

Deixa un comentari

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s